Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Regulamin organizacyjny

Email Drukuj PDF

Regulamin organizacyjny
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.

 2. Postanowienia regulaminu odnoszą się do wszystkich komórek organizacyjnych i stanowisk utworzonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2

 1. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie realizuje zadania statutowe określone uchwałą Nr XXVI/121/12 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 28 czerwca 2012 roku.

 2. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie realizuje zadania zlecone powiatu na podstawie uchwały Nr XIV/72/07 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Włodawskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

 3. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Biblioteki, dyrektor wydaje akty prawne: zarządzenia, wytyczne, instrukcje i inne.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
§ 3

1. Celem szczegółowego określenia zadań ustala się następującą strukturę wewnętrzną Biblioteki:

1) Kierownictwo Biblioteki:

a) Dyrektor,

b) Główny Księgowy.

2) Komórki organizacyjne:

a) Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji,

b) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

c) Dział Regionalny.

3) Samodzielne stanowiska:

a) stanowisko ds. administracyjno–finansowych,

b) stanowisko obsługi (sprzątaczka).

2. Strukturę organizacyjną ilustruje Schemat Organizacyjny, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

§ 4
Dyrektor

Zadania i obowiązki Dyrektora:

1) kierowanie działalnością Biblioteki przy pomocy Głównego Księgowego i Kierowników Działów;

2) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz i odpowiedzialność za nią;

3) wydawanie zarządzeń i podejmowanie decyzji w sprawach należących do zakresu działania Biblioteki;

4) opracowanie rocznego planu finansowego;

5) przedstawianie corocznie Burmistrzowi Włodawy sprawozdania z działalności finansowej i programowej;

6) podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych, w tym zatrudnianie, awansowanie, zwalnianie oraz nagradzanie pracowników;

7) ustalenie regulaminu pracy oraz zakresów czynności podległych pracowników Biblioteki;

8) ustalenie regulaminu organizacyjnego Biblioteki oraz w razie potrzeby jego aktualizację;

9) sprawowanie nadzoru nad dyscypliną i organizacją pracy w Bibliotece;

10) prowadzenie kontroli wewnętrznej;

11) gospodarowanie funduszem płac;

12) organizowanie szkoleń dla pracowników oraz czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji pracowników;

13) występowanie z wnioskami o emeryturę lub rentę dla pracowników Biblioteki;

14) rozpatrywanie skarg i wniosków.

§ 5
Główny Księgowy

1. Zadania i obowiązki Głównego Księgowego:

1) wspólnie z Dyrektorem opracowywanie projektów planów finansowych oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania;

2) prowadzenie systematycznych urządzeń księgowych dla wszystkich kont, zestawień obrotów i sald zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) prowadzenie ewidencji środków trwałych, środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych, rozrachunku z tytułu wynagrodzeń, roszczeń i należności z tytułu niedoborów i szkód oraz innych roszczeń spornych i zysków nadzwyczajnych;

4) tworzenie rezerw na rozliczenia z tytułu robót i usług oraz innych zobowiązań;

5) prowadzenie ewidencji analitycznej zakupów materiałów, usług, sprzedaży i inwestycji;

6) sporządzanie poleceń księgowania;

7) występowanie do dyrektora biblioteki z wnioskami o przeprowadzanie inwentaryzacji majątku biblioteki w określonych w procedurach terminach oraz ich rozliczanie;

8) windykacja należności i roszczeń występujących na kontach rozrachunkowych, w tym prowadzenie postępowania egzekucyjnego;

9) nadzór nad prowadzeniem obrotu gotówkowego i bezgotówkowego w bibliotece;

10) prowadzenie wszelkich czynności związanych z wynagrodzeniem pracowników:

a) gospodarka funduszem wynagrodzeń,

b) sporządzanie list wypłat,

c) prowadzenie spraw związanych z wypłatą zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z tytułu ubezpieczeń (ZUS),

d) ewidencja zarobków, wydawanie pracownikom zaświadczeń i potwierdzeń,

e) dokumentacja emerytalno – rentowa,

f) uwzględnianie egzekucji z wynagrodzenia pracownika na podstawie orzeczeń uprawnionych organów,

g) ewidencja niepodjętych płac,

h) kontrola oświadczeń,

i) sporządzanie zestawień dla celów bankowych i potrzeb własnych;

11) naliczanie odpisów i realizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

12) stosowanie i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych zgodnie z procedurami ustalonymi przez Dyrektora;

13) naliczanie kar i odsetek odbiorcom za nieterminowe uregulowanie należności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, sprawdzenie i opiniowanie obcych not odsetkowych.

15) rozliczanie osób odpowiedzialnych majątkowo za mienie Biblioteki;

16) przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych oraz sprawozdań finansowych;

17) kontrolowanie gospodarki materiałowej;

18) opracowywanie sprawozdań statystycznych dla GUS z zakresu spraw finansowych;

19) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszelkich dowodów kasowych i przelewów;

20) sporządzanie listy płac i nagród pracowników;

21) przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie prowadzenia kasy, kwitariuszy, zamówienia usług itp.;

22) opracowywanie analiz gospodarki finansowej jednostki oraz wniosków wynikające z tych analiz;

23) sprawowanie fachowego nadzoru nad pracownikami Biblioteki, którzy w toku wykonywania zadań dokonują transakcji pieniężnych lub prowadzą ewidencję zakupionych materiałów;

24) wykonywanie innych zadań i obowiązków wynikające z przepisów szczególnych lub powierzonych przez Dyrektora.

2. Główny księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

§ 6
Pracownicy

Do zadań wszystkich pracowników Biblioteki należy:

1) prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań określonych dla danego stanowiska oraz poleceń służbowych przełożonych;

2) właściwe wykorzystanie czasu pracy oraz współdziałanie z innymi stanowiskami pracy przy realizacji zadań Biblioteki;

3) przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów BHP i p.poż.;

4) przestrzeganie przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej;

5) właściwy stosunek do czytelników, użytkowników, współpracowników i przełożonych;

6) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań;

7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

8) stosowanie obowiązującego obiegu dokumentów, rzeczowego wykazu akt;

9) przestrzeganie przepisów wynikających z ustaw o ochronie danych osobowych i zamówieniach publicznych;

10) współdziałanie z Główną Księgową w zakresie zadań realizowanych przez kierowników działów i samodzielne stanowiska pracy;

11) pracownicy powinni posiadać znajomość całokształtu spraw wchodzących do zakresu działalności danej komórki organizacyjnej w stopniu umożliwiającym wzajemne

zastępstwo, w przypadku nieobecności lub czasowego nie obsadzania któregokolwiek

ze stanowisk;

12) w przypadku nieobecności pracownika zatrudnionego przy obsłudze czytelnika, Dyrektor wyznacza osobę do pełnienia zastępstwa;

13) każdy pracownik ponosi odpowiedzialność za wykonywanie przydzielonych zadań i obowiązków oraz za skutki nienależytego wykonywanie tych zadań;

14) dbałość i współodpowiedzialność za powierzone mienie zakładu pracy;

15) pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej ponoszą odpowiedzialność za majątek Biblioteki, określony w ich zakresach czynności.

§ 7
Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji

1. Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji liczy 6 osób, w tym l etat kierownika działu i 5 etatów na stanowiskach bibliotekarskich.

2. W skład Działu wchodzą:

1) Wypożyczalnia Główna,

2) Czytelnia Główna,

3) Czytelnia Internetowa

4) Oddział dla Dzieci,

5) Filia biblioteczna Nr 5,

6) społeczne punkty biblioteczne (w przypadku ich utworzenia).

3. Zadania i obowiązki kierownika Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji:

1) planuje, organizuje i koordynuje prace Działu w dziedzinie rozwoju czytelnictwa, promocji książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym;

2) opracowuje roczny plan działania Działu;

3) opracowuje meldunki o stanie czytelnictwa w miejskiej sieci bibliotek publicznych

4) prowadzi dokumentację pracy Działu;

5) współpracuje ze szkołami, instytucjami kulturalno-oświatowymi i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania książki i czytelnictwa;

6) wchodzi w skład Komisji Doboru Księgozbioru i jest współodpowiedzialny za uzupełnianie zbiorów bibliotecznych;

7) współuczestniczy przy ustalaniu wysokości nagród dla pracowników Działu;

8) prowadzi rejestr skarg i wniosków czytelników Biblioteki.

9) współpracuje z Działem Regionalnym przy organizacji imprez bibliotecznych, koncertów, wystaw i konferencji.

4. Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

5. Zadania i obowiązki Wypożyczalni Głównej:

1) udostępnianie książek do domu,

2) kierowanie doborem literatury stosownie do potrzeb i zainteresowań użytkowników,

3) organizowanie promocji książki i czytelnictwa poprzez różne formy pracy oświatowej,

4) prowadzenie bieżącej konserwacji książek, przygotowywanie książek do selekcji,

5) prowadzenie działalności upominawczej w stosunku do dłużników książek, sporządzanie dokumentacji ewidencji zwrotów i wypożyczeń poprzez wydruki statystyk,

6) dbałość o właściwy układ książek na półkach, estetykę pomieszczeń wypożyczalni.

6. Pracownik Wypożyczalni Głównej podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji.

7. Zadania i obowiązki Czytelni Głównej:

1) prezencyjne udostępnianie książek, czasopism i zbiorów specjalnych;

2) udzielanie użytkownikom informacji na indywidualne ich zapotrzebowanie, wykorzystując w tym celu komputerową bazę danych zbiorów czytelni;

3) opracowywanie tematycznych zestawów bibliograficznych;

4) prowadzenie lekcji bibliotecznych;

5) prenumerata prasy dla wszystkich agend bibliotecznych;

6) prowadzenie akcesji czasopism;

7) tworzenie komputerowej bazy haseł przedmiotowych i systematyczne jej uzupełnianie w oparciu o wpływające do Czytelni nabytki oraz czasopisma;

8) współpraca z bibliotekami innych sieci bibliotecznych w dziedzinie obsługi czytelniczej mieszkańców miasta Włodawy i powiatu włodawskiego;

9) współpraca z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w zakresie uzupełniania zbiorów Czytelni;

10) dbanie o właściwy układ zbiorów i estetykę pomieszczenia Czytelni;

11) prowadzenie dokumentacji pracy czytelni.

8. Zadania i obowiązki Czytelni Internetowej:

1) udostępnianie użytkownikom nieodpłatnie stanowisk komputerowych do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształcenia;

2) udzielanie porad w zakresie obsługi komputerów, sporządzania wydruków itp.;

3) opracowanie zestawienia stron internetowych wykorzystywanych do poszukiwania piśmiennictwa na określony temat oraz innych informacji wynikających z zapotrzebowania użytkowników;

4) usuwanie plików pozostawionych przez czytelników;

5) kontrolowanie pracy użytkowników w celu eliminowania przeglądania stron internetowych zabronionych regulaminem Biblioteki;

6) prowadzenie strefy gier elektronicznych;

7) pobieranie opłaty za wydruki z komputera;

8) prowadzenie dokumentacji pracy Czytelni Internetowej;

9) współpraca ze stanowiskiem ds. komputeryzacji procesów bibliotecznych i informatyzacji;

10) pomoc w prowadzeniu kącika internetowego w Filii nr 5.

9. Zadania i obowiązki Oddziału dla Dzieci:

1) planowanie, organizacja i realizacja działalności w dziedzinie upowszechniania książki i czytelnictwa dziecięcego;

2) sporządzanie materiałów do sprawozdań opisowych;

3) prowadzenie komputerowej ewidencji zbiorów i ich rzeczowe opracowanie;

4) udostępnianie zbiorów na zewnątrz oraz prezencyjnie w czytelni Oddziału dla Dzieci;

5) udzielanie użytkownikom wyczerpujących informacji stosownie do ich potrzeb;

6) organizowanie promocji książki i czytelnictwa wśród dzieci poprzez wystawy, turnieje czytelnicze, spotkania autorskie, odczyty, prelekcje itp.;

7) prowadzenie lekcji bibliotecznych;

8) współpraca ze szkołami, instytucjami kulturalno-oświatowymi w dziedzinie upowszechniania książki i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

9) dbanie o racjonalną gospodarkę księgozbiorem poprzez odpowiednią selekcję księgozbioru;

10) prowadzenie dokumentacji ewidencji zbiorów, promocji książki i czytelnictwa;

11) dbanie o estetykę pomieszczenia Oddziału.

10. Zadania i obowiązki Filii bibliotecznej nr 5:

1) udostępnianie zbiorów dla dzieci i dorosłych, wypożyczając je na zewnątrz oraz prezencyjnie w kąciku czytelniczym;

2) prowadzenie działalności oświatowej wśród dzieci i młodzieży stosownie do możliwości lokalowych Filii;

3) udostępnianie użytkownikom nieodpłatnie stanowisk komputerowych do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształcenia w prowadzonym kąciku internetowym;

4) współpraca z Komisją Selekcji Księgozbioru oraz z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;

5) organizacja promocji książki poprzez wystawy książek, spotkania autorskie, konkursy, głośne czytanie baśni i innych utworów dla dzieci, itp.;

6) współpraca z bibliotekami szkolnymi, nauczycielami w zakresie upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie lekcji bibliotecznych, przyjmowanie wycieczek itp.;

7) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym, współpraca w tym zakresie z kierownictwem szpitala, hospicjum oraz innymi wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami;

8) prowadzenie poradnictwa w doborze odpowiedniej literatury;

9) udzielanie użytkownikom wyczerpujących informacji bibliograficznych i rzeczowych;

10) dbanie o racjonalną gospodarkę księgozbiorem, prowadząc selekcję zbiorów;

11) doskonalenie warsztatu biblioteczno-informacyjnego na miarę potrzeb użytkowników;

12) dokonywanie systematycznej analizy czytelnictwa społeczności lokalnej;

13) opracowywanie sprawozdań opisowych;

14) administracja lokalem filii bibliotecznej;

15) dbanie o estetykę pomieszczenia Filii.

11. Punkty biblioteczne:

1) mogą być organizowane w zakładach pracy, świetlicach, lokalach prywatnych i prowadzone są przez pracowników w/w zakładów, bądź społecznie przez osoby niezatrudnione w Bibliotece;

2) nadzór i pomoc instruktorsko-metodyczną prowadzi Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji;

3) osoby prowadzące punkty biblioteczne prowadzą dziennik pracy, współpracują z Działem Udostępniania Zbiorów i Informacji w zakresie doboru literatury dla czytelników punktu bibliotecznego, wymiany księgozbioru, organizacji form oświatowych;

4) dostarczają kierownikowi Działu Udostępniania Zbiorów co miesiąc informację o wynikach czytelniczych.

§ 8
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

1. W Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów zatrudniony jest 1 pracownik na stanowisku Kierownika Działu. Docelowo w Dziale planuje się zatrudnienie specjalisty ds. komputeryzacji procesów bibliotecznych i informatyzacji.

2. Zadania i obowiązki kierownika Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów:

1) zakup książek i wydawnictw multimedialnych do wszystkich agend bibliotecznych oraz współpraca w tym zakresie z Komisją Doboru Księgozbioru;

2) prowadzenie komputerowej ewidencji książek i wydawnictw multimedialnych Biblioteki;

3) opracowanie komputerowo wszystkich nabytków do poszczególnych agend bibliotecznych;

4) kontrola księgozbioru we wszystkich agendach biblioteki oraz prowadzenie ewidencji ubytków;

5) opracowanie planów i sprawozdań okresowych;

6) dokonywanie analizy struktury zakupionych książek, dbanie o właściwy dobór literatury.

3. Zadania i obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. komputeryzacji procesów bibliotecznych i informatyzacji:

1) wykonywanie funkcji administratora sieci i komputerowego systemu bibliotecznego, w tym:

a) prowadzenie wszelkich spraw z zakresu oprogramowania, licencji, serwisu i wymiany sprzętu komputerowego i elektronicznego;

b) przeprowadzanie testów sprawdzających baz danych;

c) konfiguracja systemu operacyjnego oraz programu bibliotecznego dla każdego stanowiska;

d) optymalizacja wydajności systemu poprzez monitorowanie i uzupełnianie brakujących komponentów;

e) tworzenie i uaktualnianie dokumentacji elementów systemu informatycznego;

f) prowadzenie audytu systemu, czyli przeglądu rejestrów zawierających informacje o zdarzeniach w systemie operacyjnym, aplikacjach oraz działaniach użytkowników w celu zapewnienia rozliczalności w systemie informatycznym;

g) zabezpieczenie systemu poprzez:

- stosowanie haseł dostępu,

- przydzielanie praw dostępu do elementów składowych systemu (dostęp do lokalnych plików, drukarek itd.),

- stosowanie oprogramowania antywirusowego,

- wykonanie zabezpieczenia przed utratą danych.

2) organizacja i prowadzenie szkoleń i instruktaży dla pracowników i użytkowników biblioteki;

3) współpraca z bibliotekarzem Czytelni Internetowej, udzielanie pomocy użytkownikom biblioteki w obsłudze sprzętu komputerowego;

4) nadzór nad pracą wszystkich agend udostępniających komputerowo zbiory biblioteczne oraz realizujących inne zadania z wykorzystaniem baz danych i Internetu;

5) administracja stroną internetową Biblioteki, w tym systematyczna jej aktualizacja.

4. wykonywanie obowiązków administratora danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji określonych w Polityce Bezpieczeństwa;

5. pracownik ds. komputeryzacji procesów bibliotecznych i informatyzacji podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;

6. W razie nieobecności pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. komputeryzacji procesów bibliotecznych i informatyzacji, w zakresie niezębnych i terminowych czynności zastępstwo pełni bibliotekarz Czytelni Internetowej.

§ 9
Dział Regionalny

1. W Dziale Regionalnym zatrudnionych jest 2 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym Kierownik Działu obsługujący Czytelnię Regionalną oraz Instruktor ds. bibliotek publicznych powiatu włodawskiego. Docelowo planuje się zatrudnienie pracownika na stanowisku ds. informacji regionalnej.

1) Zadania i obowiązki Działu Regionalnego:

a) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów dotyczących miasta i regionu;

b) prowadzenie czytelni regionalnej;

c) opracowywanie bibliografii regionalnej;

d) nadzór merytoryczny nad całokształtem sieci bibliotek publicznych na terenie powiatu włodawskiego;

e) opracowywanie statystyki oraz sprawozdawczości (kwartalna, półroczna, roczna);

f) prowadzenie badań i analiz działalności bibliotek publicznych w powiecie oraz dokumentacji dotyczącej ich działalności;

g) doradztwo w zakresie inwentaryzacji i opracowaniu zbiorów w bibliotekach publicznych powiatu,

h) organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego: szkoleń, seminariów, warsztatów itp.;

i) udzielanie informacji o regionie oraz współpraca w zakresie promocji, kultury i edukacji oraz informacji regionalnej z organami administracji rządowej, samorządami, instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi;

j) działalność publicystyczno–informacyjna, w tym gromadzenie materiałów dokumentujących życie codzienne miasta i regionu;

k) współpraca z mediami, opracowanie serwisu informacyjnego i materiałów informacyjnych na stronę internetową Biblioteki;

l) organizacja imprez bibliotecznych, koncertów, wystaw i konferencji o tematyce regionalnej;

m) podejmowanie inicjatyw zmierzających do pozyskania środków finansowych poprzez przygotowanie wniosków o dofinansowanie do instytucji, fundacji i sponsorów.

§ 10
Stanowisko ds. administracyjno–finansowych

1. Zadania i obowiązki pracownika na stanowisku ds. administracyjno – finansowych:

1) prowadzenie kancelarii Biblioteki oraz archiwum zakładowego;

2) przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej i przychodzącej;

3) prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz niezbędnej dokumentacji zamówienia publicznego;

4) opracowanie rocznego plan zamówień publicznych w powiązaniu z budżetem Biblioteki;

5) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Biblioteki, dokumentacji pracowniczej i ewidencji zatrudnienia i czasu pracy;

6) prowadzenie organizacyjnej obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

7) prowadzenie spraw związanych z administracją i utrzymaniem budynku głównego Biblioteki oraz naprawami i konserwacją sprzętu i urządzeń;

8) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji techniczno – prawnej Biblioteki;

9) zakup sprzętu bibliotecznego i technicznego i innych materiałów oraz prowadzenie ewidencji wyposażenia Biblioteki;

10) zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną i roboczą oraz środki czystości i inne przysługujące świadczenia;

11) kontrola pracy pracownika obsługi;

12) realizacja zadań wynikających z przepisów bhp i ppoż.,

13) prowadzenie kasy podręcznej i związanej z tym dokumentacji;

14) przyjmowanie i wpłacanie do Banku wpłat przekazywanych przez pracowników poszczególnych agend bibliotecznych;

15) pobieranie z Banku pieniędzy tytułem pogotowia kasowego, wypłaty za przesyłki książek i inne materiały, wynagrodzenia za wykonaną pracę (umowa-zlecenie, umowa o dzieło, itp.);

16) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczenia pracowników;

17) współuczestniczenie w pracach Komisji inwentaryzacyjnych,

18) współpraca z Głównym Księgowym w zakresie gospodarowania środkami finansowymi, prawidłowego prowadzenia wpływów i wydatków;

19) pomoc w przygotowaniu imprez bibliotecznych.

2. Pracownik ds. administracyjno – finansowych podlega bezpośrednio Dyrektorowi;

§ 11
Stanowisko obsługi

1. Zadania i obowiązki pracownika obsługi:

1) zapewnienie czystości pomieszczeń głównej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej;

2) odkurzanie mebli i księgozbioru oraz pozostałych materiałów bibliotecznych;

3) pomoc przy porządkowaniu i układaniu zbiorów bibliotecznych;

4) systematyczne uzupełnianie środków czystości i materiałów higienicznych w toaletach i pomieszczeniu socjalnym;

5) sadzenie i pielęgnacja kwiatów i roślin doniczkowych wewnątrz budynku;

6) utrzymanie czystości na zewnątrz budynku, w tym pielęgnacja trawników i roślin ogrodowych oraz usuwanie lodu i śniegu z ciągów komunikacyjnych;

7) wykonywanie poleceń Dyrektora lub pracownika ds. administracyjno – finansowych dotyczących pozostałych prac związanych z utrzymaniem budynku i placu Biblioteki;

2. Pracownik obsługi podlega bezpośrednio Dyrektorowi, kontrolę jego pracy sprawuje pracownik ds. administracyjno – finansowych.

3. W razie nieobecności pracownika obsługi niezębne prace porządkowe wykonuje firma lub osoba zatrudniona na podstawie odrębnej umowy.

IV. ZASADY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW
§ 13

1. Dyrektor podpisuje dokumenty związane z reprezentowaniem Biblioteki na zewnątrz, zarządzenia i inne akty normatywne dotyczące organizacji i działalności Biblioteki.

2. W czasie nieobecności Dyrektora Biblioteki, dokumenty podpisuje osoba upoważniona przez Dyrektora.

3. Główny Księgowy upoważniony jest do podpisywania wszystkich spraw i decyzji z zakresu jego działania.

4. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa instrukcja kancelaryjna.

5. Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji upoważniony jest do podpisywania upomnień wysyłanych do dłużników książek.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14

1. Regulamin może być w miarę potrzeb w każdym czasie uzupełniany i zmieniony przez Dyrektora po zaopiniowaniu przez Burmistrza Włodawy i działające w Bibliotece związki zawodowe.

2. Przy wprowadzaniu uzupełnień i zmian obowiązuje taki sam tryb jak przy zatwierdzaniu niniejszego regulaminu.

§ 15

Harmonogram pracy poszczególnych agend i placówek Biblioteki określa Dyrektor odrębnym zarządzeniem.

§ 16

Regulamin podlega podaniu do wiadomości poprzez wyłożenie do wglądu dla wszystkich pracowników.

Jesteś› tutaj: Biblioteka

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie