Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu"

Email Drukuj PDF

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku
zapraszają do udziału

w Konkursie Poetyckim im. Władysława Broniewskiego
„O Liść Dębu"

konkurs 01 logo 01

Regulamin

Cele konkursu:
– pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej;
– konfrontowanie twórczości poetyckiej;
– promowanie młodych twórców.

Zasady:

* Uczestnikiem może być każdy autor, który w terminie do 22 września 2018 r. nadeśle zestaw wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach (zastrzeżenie dotyczy czasopism i magazynów papierowych oraz internetowych, natomiast dopuszczamy teksty publikowane na blogach i prywatnych stronach autorów). Teksty nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
* Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.
* Na konkurs należy nadesłać – w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu – zestaw pięciu wierszy w czterech egzemplarzach.
* Uczestnicy wysyłają prace na adres:
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 6, 09-402 Płock.
* Nadsyłane teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem). Imię, nazwisko, adres autora, a także numer telefonu kontaktowego i adres mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączonej do zestawu wierszy.
* Jeżeli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, w kopercie z godłem należy umieścić dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniu wizerunku w celach promocyjnych konkursu.
* Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wierszy. Przesłanie więcej niż jednego zestawu wierszy jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie.
* Na kopercie z nadsyłanymi pracami powinien znaleźć się dopisek: Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu".
* Organizatorzy nie zwracają tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych wierszy oraz nazwisk ich autorów w tomie pokonkursowym, prezentacji w prasie, radiu, telewizji, a także do nieograniczonego rozpowszechniania utworów w Internecie (m.in. w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej) bez zgody autorów i honorarium.
* Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na publikację w tomie pokonkursowym.
Szczegółowe dane osobowe uczestników konkursu będą w posiadaniu organizatora tylko w okresie nadsyłania zestawów i prac jury, po czym zostaną usunięte.
Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu (w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę wyraża jego opiekun prawny). Uczestnik Konkursu jest ponadto zobowiązany dołączyć do pracy konkursowej zgodę na publikację utworów. Niewypełnienie lub złamanie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z zapisów Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia z udziału w Konkursie. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Komisja.

Nagrody:

* Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów jury złożone z krytyków literackich, poetów i przedstawicieli organizatora.
* Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień (finansowych):
– Nagrody i wyróżnienia ogólne (w tym I Nagroda Prezydenta Miasta Płocka – „Liść Dębu") – Wyróżnienie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Płocku – Wyróżnienie za zestaw wierszy o tematyce związanej z Płockiem (nawiązujący do historii lub współczesności miasta).
– Nagroda Dyrektora Książnicy Płockiej w kategorii: limeryk (nagrodzony zostanie najlepszy zestaw limeryków lub najlepsze pojedyncze utwory w tym gatunku literackim).
* Jury może zrezygnować z przyznania którejś nagrody lub dokonać innego podziału nagród.
* Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie 2018 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
- Regulamin konkursu
- Zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku
- Zgoda rodziców/opiekunów na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku dziecka

Informacja:
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

konkurs 01 logo 02

Jesteś› tutaj: Strona główna

Copyright © 2013 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie