Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w czasie epidemii COVID-19
 
Celem wdrożenia procedur jest:
1) dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz użytkowników biblioteki;
2) minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz użytkowników biblioteki;
3) ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem;
4) kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

§1
Zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece


1. Limit użytkowników przebywających w pomieszczeniach biblioteki może wynosić jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10 m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Do limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Limit osób w poszczególnych pomieszczeniach wynosi:
1) Poczekalnia (hall i galeria na parterze) – 11,
2) Wypożyczalnia – 8,
3) Czytelnia – 3,
4) Poczekalnia (hall i galeria na piętrze) – 7,
5) Oddział dla Dzieci – 8,
6) Czytelnia Internetowa – 7,
7) Dział Regionalny – 9,
8) Poczekalnia (hall i galeria na poddaszu) – 8,
9) Pokoje biurowe – 1,
10) Filia nr 5 – 5.
2. Informacja o dopuszczalnej liczbie użytkowników przebywających na terenie biblioteki wywieszona jest na drzwiach zewnętrznych oraz w poszczególnych pomieszczeniach.
3. Użytkownicy przebywający w bibliotece mają obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek ochronnych.
4. Użytkownicy względem siebie oraz pracowników biblioteki winni zachować bezpieczną odległość – min. 1,5 metra.
5. Stanowiska bibliotekarzy powinny być wyposażone w przesłony z pleksi.
6. Użytkownicy przebywający w bibliotece, przed kontaktem ze zbiorami, mają obowiązek dezynfekcji dłoni środkami zapewnionymi przez bibliotekę (dozowniki z płynem umieszczone są w widocznym miejscu przy wejściu do placówki).
7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone zostają instrukcje dotyczące mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
8. W bibliotece na bieżąco dezynfekowane są toalety, klamki, włączniki świateł, telefony, klawiatury komputerów, myszki, blaty biurek, urządzenia w pomieszczeniu socjalnym oraz inne często dotykane powierzchnie.
9. Dezynfekcję stanowisk komputerowych i innych elementów peryferyjnych komputera przeprowadza się po każdym czytelniku.
10. Po przyjęciu książek od użytkownika należy zdezynfekować blat, na którym leżały zbiory.
11. Dopuszcza się możliwość organizacji imprez i spotkań w pomieszczeniach biblioteki pod warunkiem zachowania następujących wymogów bezpieczeństwa:
1) maksymalna liczba uczestników 15 osób;
2) obowiązek zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
3) nakaz zakrywania ust i nosa.

§2
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem

1. Użytkownik, który zauważa u siebie objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, nie powinien przychodzić do biblioteki.
2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, użytkownik nie będzie wpuszczony na teren biblioteki. Użytkownik powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
3. Przypadek kontaktu z użytkownikiem wskazanym w pkt. 2 należy zgłosić Dyrektorowi biblioteki.
4. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba chora, należy poddać rutynowemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. Należy ustalić listę pracowników, które miały kontakt z danym użytkownikiem i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§3
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom

1. Organizacja stanowisk pracy musi uwzględniać dystans przestrzenny między pracownikami min. 1,5 m.
2. Pracownicy zostają wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (przyłbice, maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk.
3. Pracownicy mający kontakt z użytkownikami biblioteki zobowiązani są do stosowania w miejscu pracy maseczek ochronnych.
4. Należy wietrzyć pomieszczenia i regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy oraz przebywają pracownicy, np. klamki drzwi wejściowych, włączniki świateł, poręcze, przesłony z pleksi, blaty, oparcia krzeseł.
5. Spotkania i narady wewnętrzne zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Spotkania winny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości min. 1,5 metra między pracownikami.
6. Pracownicy korzystający z przestrzeni wspólnych w danym czasie zobowiązani są do korzystania z różnych przerw na posiłki.

§4
Obowiązki pracownika

1. Po przyjściu do pracy, tuż przed jej rozpoczęciem, pracownik ma obowiązek umyć ręce wodą z mydłem, a następnie je zdezynfekować.
2. Podczas obsługi czytelników i interesantów nosić maseczkę ochronną osłaniającą nos i usta.
3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 1,5 m).
4. Często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z wywieszoną w toalecie instrukcją i dezynfekować osuszone dłonie.
5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.
8. Każdy zaistniały przepadek kontaktu z osobą chorą należy zgłosić Dyrektorowi biblioteki.
9. Należy pamiętać o wietrzeniu pomieszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak klamka, słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, blaty biurek.

 

§5
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem

1. Pracownikom zabrania się przychodzenia do pracy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
2. W sytuacji jak wyżej, pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Włodawie: nr tel. 82 572 14 05, 695 748 377, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem oraz powiadomić pracodawcę.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika, wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie użytkowników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy rutynowo sprzątnąć oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, itp.).
5. W przypadku dodatkowych zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

§6
Postanowienia końcowe

1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dotyczących funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie Zarządzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.
3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej biblioteki:
https://mbpwlodawa.pl/

 

Dokumenty do pobrania: 
Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w czasie epidemii COVID-19 z dnia 8 czerwca 2021 r. 
* Zmiana procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w czasie epidemii COVID-19 z dnia 28 czerwca 2021 r. 
Zmiana procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w czasie epidemii COVID-19 z dnia 30 listopada 2021 r.