Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w czasie epidemii COVID-19
 
Celem wdrożenia procedur jest:
1) dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz użytkowników biblioteki;
2) minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz użytkowników biblioteki;
3) ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem;
4) kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

§1
Zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece


1. Limit użytkowników przebywających w pomieszczeniach biblioteki może wynosić jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 10 m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Do limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Limit osób w poszczególnych pomieszczeniach wynosi:
1) Poczekalnia (hall i galeria na parterze) – 11,
2) Wypożyczalnia – 8,
3) Czytelnia – 3,
4) Poczekalnia (hall i galeria na piętrze) – 7,
5) Oddział dla Dzieci – 8,
6) Czytelnia Internetowa – 7,
7) Dział Regionalny – 9,
8) Poczekalnia (hall i galeria na poddaszu) – 8,
9) Pokoje biurowe – 1,
10) Filia nr 5 – 5.
2. Informacja o dopuszczalnej liczbie użytkowników przebywających na terenie biblioteki wywieszona jest na drzwiach zewnętrznych oraz w poszczególnych pomieszczeniach.
3. Użytkownicy przebywający w bibliotece mają obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek ochronnych.
4. Użytkownicy względem siebie oraz pracowników biblioteki winni zachować bezpieczną odległość – min. 1,5 metra.
5. Stanowiska bibliotekarzy powinny być wyposażone w przesłony z pleksi.
6. Użytkownicy przebywający w bibliotece, przed kontaktem ze zbiorami, mają obowiązek dezynfekcji dłoni środkami zapewnionymi przez bibliotekę (dozowniki z płynem umieszczone są w widocznym miejscu przy wejściu do placówki).
7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone zostają instrukcje dotyczące mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
8. W bibliotece na bieżąco dezynfekowane są toalety, klamki, włączniki świateł, telefony, klawiatury komputerów, myszki, blaty biurek, urządzenia w pomieszczeniu socjalnym oraz inne często dotykane powierzchnie.
9. Dezynfekcję stanowisk komputerowych i innych elementów peryferyjnych komputera przeprowadza się po każdym czytelniku.
10. Po przyjęciu książek od użytkownika należy zdezynfekować blat, na którym leżały zbiory.
11. Dopuszcza się możliwość organizacji imprez i spotkań w pomieszczeniach biblioteki pod warunkiem zachowania następujących wymogów bezpieczeństwa:
1) maksymalna liczba uczestników 15 osób;
2) obowiązek zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
3) nakaz zakrywania ust i nosa.

§2
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem

1. Użytkownik, który zauważa u siebie objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, nie powinien przychodzić do biblioteki.
2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, użytkownik nie będzie wpuszczony na teren biblioteki. Użytkownik powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
3. Przypadek kontaktu z użytkownikiem wskazanym w pkt. 2 należy zgłosić Dyrektorowi biblioteki.
4. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba chora, należy poddać rutynowemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. Należy ustalić listę pracowników, które miały kontakt z danym użytkownikiem i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§3
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom

1. Organizacja stanowisk pracy musi uwzględniać dystans przestrzenny między pracownikami min. 1,5 m.
2. Pracownicy zostają wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (przyłbice, maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk.
3. Pracownicy mający kontakt z użytkownikami biblioteki zobowiązani są do stosowania w miejscu pracy maseczek ochronnych.
4. Należy wietrzyć pomieszczenia i regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy oraz przebywają pracownicy, np. klamki drzwi wejściowych, włączniki świateł, poręcze, przesłony z pleksi, blaty, oparcia krzeseł.
5. Spotkania i narady wewnętrzne zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Spotkania winny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości min. 1,5 metra między pracownikami.
6. Pracownicy korzystający z przestrzeni wspólnych w danym czasie zobowiązani są do korzystania z różnych przerw na posiłki.

§4
Obowiązki pracownika

1. Po przyjściu do pracy, tuż przed jej rozpoczęciem, pracownik ma obowiązek umyć ręce wodą z mydłem, a następnie je zdezynfekować.
2. Podczas obsługi czytelników i interesantów nosić maseczkę ochronną osłaniającą nos i usta.
3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 1,5 m).
4. Często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z wywieszoną w toalecie instrukcją i dezynfekować osuszone dłonie.
5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.
8. Każdy zaistniały przepadek kontaktu z osobą chorą należy zgłosić Dyrektorowi biblioteki.
9. Należy pamiętać o wietrzeniu pomieszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak klamka, słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, blaty biurek.

 

§5
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem

1. Pracownikom zabrania się przychodzenia do pracy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
2. W sytuacji jak wyżej, pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Włodawie: nr tel. 82 572 14 05, 695 748 377, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem oraz powiadomić pracodawcę.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika, wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie użytkowników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy rutynowo sprzątnąć oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, itp.).
5. W przypadku dodatkowych zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

§6
Postanowienia końcowe

1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dotyczących funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie Zarządzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.
3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej biblioteki:
https://mbpwlodawa.pl/

 

Dokumenty do pobrania: 
Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w czasie epidemii COVID-19 z dnia 8 czerwca 2021 r. 
* Zmiana procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w czasie epidemii COVID-19 z dnia 28 czerwca 2021 r. 
Zmiana procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w czasie epidemii COVID-19 z dnia 30 listopada 2021 r.

Informujemy, że od 16 czerwca 2021 r. wracamy do dawnych godzin pracy

 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
(ul. Przechodnia 13)
Czytelnia dla Dorosłych, Czytelnia Internetowa, Dział Regionalny,
Oddział dla Dzieci, Wypożyczalnia dla Dorosłych
poniedziałek – piątek: 9.30-17.00

Oddział dla Dzieci, Wypożyczalnia dla Dorosłych
sobota: 9.00-13.00

FILIA NR 5
(Al. J. Piłsudskiego 66)
dni otwarcia: środa, czwartek, piątek,
godziny otwarcia dla czytelników: 9.30-17.00

 

W CZASIE WAKACJI W SOBOTY BIBLIOTEKA JEST NIECZYNNA
(Harmonogram pracy)

Prosimy o przestrzeganie procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w czasie epidemii COVID-19 (dostępnej na stronie mbpwlodawa.pl).

Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w czasie epidemii COVID-19
 
Celem wdrożenia procedur jest: 
1) dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz użytkowników biblioteki; 
2) minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz użytkowników biblioteki; 
3) ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem; 
4) kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii. 

§1

Zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece 
1. Do odwołania zmieniają się godziny otwarcia Biblioteki dla użytkowników: 
1) Biblioteka Główna przy ul. Przechodniej 13, 
dni otwarcia: 
▪ poniedziałek – piątek; godziny otwarcia dla czytelników: 10.00-13.00 i 14.00-17.00. przerwa na dezynfekcję w godz. 13.00-14.00; 
▪ sobota – godziny otwarcia dla czytelników: 9.00-13.00. 
2) Filia nr 5 przy Al. Piłsudskiego 66, 
dni otwarcia: 
▪ środa, czwartek, piątek; godziny otwarcia dla czytelników: 10.00-13.00 i 14.00-17.00; przerwa na dezynfekcję w godz. 13.00-14.00. 
▪ poniedziałek, wtorek, sobota – nieczynne. 
2. Do odwołania zawieszone zostają wszystkie imprezy i spotkania. 
3. Od 31 maja 2021 r. przywraca się wolny dostęp do księgozbioru oraz innych przestrzeni biblioteki. Przywraca się również usługi typu kserowanie, skanowanie i drukowanie. 
4. Czytelnia umożliwia dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych „Academica” - po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu (tel. 82 57 21 492). 
5. Ogranicza się liczbę użytkowników przebywających w bibliotece wg zasady 1 osoba na 15 m2 powierzchni. Limit osób w poszczególnych pomieszczeniach (z wyłączeniem pracowników biblioteki) wynosi: 
1) Poczekalnia (hall i galeria na parterze) – 7, 
2) Wypożyczalnia – 5, 
3) Czytelnia – 2, 
4) Sala konferencyjna - 4 
5) Poczekalnia (hall i galeria na piętrze) – 5, 
6) Oddział dla Dzieci – 5, 
7) Czytelnia Internetowa – 4, 
8) Dział Regionalny – 6, 
9) Poczekalnia (hall i galeria na poddaszu) – 5, 
10) Pokój naukowy – 5, 
11) Pokoje biurowe – 1, 
12) Filia nr 5 – 3. 
6. Informacja o dopuszczalnej liczbie użytkowników przebywających na terenie biblioteki wywieszona jest na drzwiach zewnętrznych oraz w poszczególnych pomieszczeniach. 
7. Użytkownicy przebywający w bibliotece mają obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek ochronnych. 
8. Użytkownicy względem siebie oraz pracowników biblioteki winni zachować bezpieczną odległość – min. 1,5 metra. 
9. Stanowiska bibliotekarzy powinny być wyposażone w przesłony z pleksi. 
10. Użytkownicy przebywający w bibliotece, przed kontaktem ze zbiorami, mają obowiązek dezynfekcji dłoni środkami zapewnionymi przez bibliotekę (dozowniki z płynem umieszczone są w widocznym miejscu przy wejściu do placówki). 
11. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone zostają instrukcje dotyczące mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk. 
12. W bibliotece na bieżąco dezynfekowane są toalety, klamki, włączniki świateł, telefony, klawiatury komputerów, myszki, blaty biurek, urządzenia w pomieszczeniu socjalnym oraz inne często dotykane powierzchnie. 
13. Dezynfekcję stanowisk komputerowych i innych elementów peryferyjnych komputera przeprowadza się po każdym czytelniku. 

§2

Postępowanie ze zbiorami
1. W wypożyczalniach wydziela się stanowiska zwrotu zbiorów wracających do Biblioteki, które zostaną poddane kwarantannie oraz odrębne stanowiska wypożyczeń zbiorów. 
2. Zaleca się zwrot zbiorów bezpośrednio bibliotekarzowi na stanowisku zwrotu książek, który odpisuje zbiory i przekazuje na kwarantannę. 
3. Przyjęte zbiory zostaną odłożone na okres 3 dni na wydzielone stanowisko, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. 
4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy zdezynfekować blat, na którym leżały zbiory. 

§3

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem 
1. Użytkownik, który zauważa u siebie objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, nie powinien przychodzić do biblioteki. 
2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, użytkownik nie będzie wpuszczony na teren biblioteki. Użytkownik powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. 
3. Przypadek kontaktu z użytkownikiem wskazanym w pkt. 2 należy zgłosić Dyrektorowi biblioteki. 
4. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba chora, należy poddać rutynowemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
5. Należy ustalić listę pracowników, które miały kontakt z danym użytkownikiem i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

§4

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom 
1. Organizacja stanowisk pracy musi uwzględniać dystans przestrzenny między pracownikami min. 1,5 m. 
2. Pracownicy zostają wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (przyłbice, maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk. 
3. Pracownicy mający kontakt z użytkownikami biblioteki zobowiązani są do stosowania w miejscu pracy maseczek ochronnych. 
4. Należy wietrzyć pomieszczenia i regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy oraz przebywają pracownicy, np. klamki drzwi wejściowych, włączniki świateł, poręcze, przesłony z pleksi, blaty, oparcia krzeseł. 
5. Spotkania i narady wewnętrzne zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Spotkania winny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości min. 1,5 metra między pracownikami. 
6. Pracownicy korzystający z przestrzeni wspólnych w danym czasie zobowiązani są do korzystania z różnych przerw na posiłki. 

§5

Obowiązki pracownika
1. Po przyjściu do pracy, tuż przed jej rozpoczęciem, pracownik ma obowiązek umyć ręce wodą z mydłem, a następnie je zdezynfekować. 
2. Podczas obsługi czytelników i interesantów nosić maseczkę ochronną osłaniającą nos i usta. 
3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 1,5 m). 
4. Często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z wywieszoną w toalecie instrukcją i dezynfekować osuszone dłonie. 
5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 
6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 
7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. 
8. Każdy zaistniały przepadek kontaktu z osobą chorą należy zgłosić Dyrektorowi biblioteki. 
9. Należy pamiętać o wietrzeniu pomieszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak klamka, słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, blaty biurek. 

§6

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem 
1. Pracownikom zabrania się przychodzenia do pracy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 
2. W sytuacji jak wyżej, pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Włodawie: nr tel. 82 572 14 05, 695 748 377, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem oraz powiadomić pracodawcę. 
3. W przypadku wystąpienia u pracownika, wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie użytkowników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy rutynowo sprzątnąć oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, itp.). 
5. W przypadku dodatkowych zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

§7

Postanowienia końcowe
1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dotyczących funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki. 
2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie Zarządzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie. 
3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej biblioteki: https://mbpwlodawa.pl

Dokument do pobrania: Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w czasie epidemii COVID-19. 

W związku z sytuacją epidemiczną wypożyczanie zbiorów Biblioteki (również zbiorów Czytelni) odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Nadal pozostaje zawieszony wolny dostęp do księgozbioru.

ORGANIZACJA PRACY:

Biblioteka Główna
(Włodawa, ul. Przechodniej 13)

dni i godziny otwarcia:
▪ poniedziałek - piątek, w godz. 10.00-13.0014.00-17.00
(przerwa na dezynfekcję w godz. 13.00-14.00)
▪ sobota, w godz. 9.00-13.00

 

Filia nr 5
(Włodawa, Al. Piłsudskiego 66)

▪ dni otwarcia: środa, czwartek, piątek
▪ godziny otwarcia dla czytelników: 10.00-13.0014.00-17.00
(przerwa na dezynfekcję w godz. 13.00-14.00)

 

W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów:
* pisemnie - zamówienia można zostawić w skrzynce przy wejściu głównym Biblioteki oraz u bibliotekarza,
* telefonicznie pod numerami 82 57 21 103 oraz 82 57 21 492 (Biblioteka Główna), 82 57 24 733 (Filia nr 5),
* drogą mailową - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
* poprzez konto czytelnika w katalogu online programu MAK+ https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/astart/1124

Prosimy o przestrzeganie procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w czasie epidemii COVID-19 (dostępnej na stronie mbpwlodawa.pl).

Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w czasie epidemii COVID-19
 
Celem wdrożenia procedur jest:
1) dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz użytkowników biblioteki;
2) minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz użytkowników biblioteki;
3) ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem;
4) kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

§1

Zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece
1. Do odwołania zmieniają się godziny otwarcia Biblioteki dla użytkowników:
1) Biblioteka Główna przy ul. Przechodniej 13,
dni otwarcia:
▪ poniedziałek – piątek; godziny otwarcia dla czytelników: 10.00-13.00 i 14.00-17.00. przerwa na dezynfekcję, w tym przerwy zmianowe personelu w godz. 13.00-14.00;
▪ sobota (od 8 maja 2021 r.) – godziny otwarcia dla czytelników: 9.00-13.00.
2) Filia nr 5 przy Al. Piłsudskiego 66,
dni otwarcia:
▪ środa, czwartek, piątek; godziny otwarcia dla czytelników: 10.00-13.00 i 14.00-17.00; przerwa na dezynfekcję, w tym przerwy zmianowe personelu w godz. 13.00-14.00.
▪ poniedziałek, wtorek, sobota – nieczynne.
2. Do odwołania zawieszone zostają wszystkie imprezy i spotkania.
3. Wypożyczalnie udostępniają zbiory po wcześniejszej elektronicznej lub telefonicznej rezerwacji zbiorów.
4. Czytelnia umożliwia dostęp do zbiorów książkowych oraz do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych „Academica” - po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu; istnieje możliwość wypożyczenia czasopism do domu (z wyjątkiem aktualnych numerów).
5. Pozostałe stanowiska komputerowe dla czytelników zostają wyłączone z użycia.
6. Do odwołania zawieszone zostają usługi typu ksero, skanowanie i wydruki.
7. Ogranicza się wolny dostęp do księgozbioru oraz innych przestrzeni. Zbiory podaje bibliotekarz.
8. Ogranicza się liczbę użytkowników przebywających w bibliotece do 5 osób w Wypożyczalni, 1 osoby w Czytelni, 1 osoby w Filii nr 5. Należy przy tym zaznaczyć, iż rodzic/opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13. Dzieci powyżej 13 roku życia są traktowane jako samodzielne osoby.
9. Informacja o dopuszczalnej liczbie użytkowników przebywających na terenie biblioteki wywieszona jest na drzwiach zewnętrznych.
10. Użytkownicy przebywający w bibliotece mają obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek ochronnych.
11. Użytkownicy względem siebie oraz pracowników biblioteki winni zachować bezpieczną odległość – min. 2 metry.
12. Stanowiska bibliotekarzy ustawione są na hallu i wyposażone w przesłony z pleksi.
13. Użytkownicy przebywający w bibliotece, przed kontaktem ze zbiorami, mają obowiązek dezynfekcji dłoni środkami zapewnionymi przez bibliotekę (dozowniki z płynem umieszczone są w widocznym miejscu przy wejściu do placówki).
14. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone zostają instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki,
a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
15. W bibliotece na bieżąco dezynfekowane są toalety, klamki, włączniki świateł, telefony, klawiatury komputerów, myszki, blaty biurek, urządzenia w pomieszczeniu socjalnym oraz inne często dotykane powierzchnie.

§2

Postępowanie ze zbiorami
1. W Bibliotece wydziela się stanowisko zwrotu zbiorów wracających do Biblioteki, które zostaną poddane kwarantannie oraz odrębne stanowiska wypożyczeń zbiorów.
2. Zaleca się zwrot zbiorów bezpośrednio bibliotekarzowi na stanowisku zwrotu książek, który odpisuje zbiory i przekazuje na kwarantannę.
3. Przyjęte zbiory zostaną odłożone na okres 3 dni na wydzielone stanowisko, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy zdezynfekować blat, na którym leżały zbiory.
5. Zbiory wypożyczane do domu wydawane są wyłącznie przez pracownika zaopatrzonego w maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe.
6. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów:
1) pisemnie - zamówienia można zostawić w skrzynce przy wejściu głównym Biblioteki oraz u bibliotekarza,
2) telefonicznie pod numerami 82 57 21 103 oraz 82 57 21 492 (Biblioteka Główna), 82 57 24 733 (Filia nr 5),
3) drogą mailową - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
4) poprzez konto czytelnika w katalogu online programu MAK+ https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/astart/1124
7. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.
8. Dyżurujący bibliotekarz przygotuje zamówienie, które jest do odbioru w Bibliotece na stanowisku wypożyczania książek na parterze.
9. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie.
10. Zamówione książki można odebrać następnego dnia lub w uzgodnionym terminie. Zamówienie oczekuje do 3 dni roboczych od umówionego terminu odbioru.

§3

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem
1. Użytkownik, który zauważa u siebie objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, nie powinien przychodzić do biblioteki.
2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, użytkownik nie będzie wpuszczony na teren biblioteki. Użytkownik powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
3. Przypadek kontaktu z użytkownikiem wskazanym w pkt. 2 należy zgłosić Dyrektorowi biblioteki.
4. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba chora, należy poddać rutynowemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. Należy ustalić listę pracowników, które miały kontakt z danym użytkownikiem i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§4

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom
1. Organizacja stanowisk pracy musi uwzględniać dystans przestrzenny między pracownikami min. 1,5 m.
2. Pracownicy zostają wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (przyłbice, maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk.
3. Pracownicy mający kontakt z użytkownikami biblioteki zobowiązani są do stosowania w miejscu pracy maseczek ochronnych oraz rękawic jednorazowych.
4. Należy wietrzyć pomieszczenia i regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy oraz przebywają pracownicy, np. klamki drzwi wejściowych, włączniki świateł, poręcze, przesłony z pleksi, blaty, oparcia krzeseł.
5. Spotkania i narady wewnętrzne zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Spotkania winny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości min. 2 m między pracownikami.
6. Pracownicy korzystający z przestrzeni wspólnych w danym czasie zobowiązani są do korzystania z różnych przerw na posiłki.

§5

Obowiązki pracownika
1. Po przyjściu do pracy, tuż przed jej rozpoczęciem, pracownik ma obowiązek umyć ręce wodą z mydłem, a następnie je zdezynfekować.
2. Nosić osłonę nosa i ust (maseczkę) oraz rękawice ochronne podczas obsługi czytelników i interesantów.
3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 2 m).
4. Często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z wywieszoną w toalecie instrukcją i dezynfekować osuszone dłonie.
5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.
8. Każdy zaistniały przepadek kontaktu z osobą chorą należy zgłosić Dyrektorowi biblioteki.
9. Należy pamiętać o wietrzeniu pomieszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak klamka, słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, blaty biurek.

§6

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem
1. Pracownikom zabrania się przychodzenia do pracy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
2. W sytuacji jak wyżej, pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Włodawie: nr tel. 82 572 14 05, 695 748 377, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem oraz powiadomić pracodawcę.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika, wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie użytkowników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy rutynowo sprzątnąć oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, itp.).
5. W przypadku dodatkowych zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

§7

Postanowienia końcowe
1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dotyczących funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie Zarządzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.
3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej biblioteki: https://mbpwlodawa.pl/

Dokument do pobrania: Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w czasie epidemii COVID-19

Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w czasie epidemii COVID-19
 
Celem wdrożenia procedur jest:
1. dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz użytkowników biblioteki;
2. minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz użytkowników biblioteki;
3. ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem;
4. kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

§1

Zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece
1. Do odwołania zmieniają się godziny otwarcia Biblioteki dla użytkowników:
1) Biblioteka Główna przy ul. Przechodniej 13:
▪ dni otwarcia: poniedziałek - piątek.
▪ godziny otwarcia dla czytelników: 10.00-13.00 i 14.00-17.00.
▪ przerwa na dezynfekcję, w tym przerwy zmianowe personelu w godz. 13.00-14.00.
2) Filia nr 5 przy Al. Piłsudskiego 66 – będzie otwarta od 03.03.2021 r.
▪ dni otwarcia: środa - czwartek - piątek.
▪ godziny otwarcia dla czytelników: 10.00-13.00 i 14.00-17.00.
▪ przerwa na dezynfekcję, w tym przerwy zmianowe personelu w godz. 13.00-14.00.
▪ do 31 marca 2021 r. czytelnicy filii są zwolnieni z opłat za przetrzymanie zbiorów po terminie.
2. W soboty biblioteka pozostaje zamknięta.
3. Do odwołania zawieszone zostają wszystkie imprezy i spotkania.
4. Dla czytelników uruchamia się jedynie wypożyczalnie.
5. Czytelnie prasy i książek pozostają zamknięte.
6. Stanowiska komputerowe dla czytelników zostają wyłączone z użycia.
7. Do odwołania zawieszone zostają usługi typu ksero, skanowanie i wydruki.
8. Ogranicza się wolny dostęp do księgozbioru oraz innych przestrzeni. Zbiory podaje bibliotekarz.
9. Ogranicza się liczbę użytkowników przebywających w bibliotece do 5 osób (Biblioteka Główna), 1 osoba (Filia nr 5). Należy przy tym zaznaczyć, iż rodzic/opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13. Dzieci powyżej 13 roku życia są traktowane jako samodzielne osoby.
10. Informacja o dopuszczalnej liczbie użytkowników przebywających na terenie biblioteki wywieszona jest na drzwiach zewnętrznych.
11. Użytkownikom zaleca się stosowanie elektronicznej lub telefonicznej formy zamawiania i rezerwacji zbiorów.
12. Użytkownicy przebywający w bibliotece mają obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek ochronnych.
13. Użytkownicy względem siebie oraz pracowników biblioteki winni zachować bezpieczną odległość – min. 2 m.
14. Stanowiska bibliotekarzy ustawione są na hallu i wyposażone w przesłony z pleksi.
15. Użytkownicy przebywający w bibliotece, przed kontaktem ze zbiorami, mają obowiązek dezynfekcji dłoni środkami zapewnionymi przez bibliotekę (dozowniki z płynem umieszczone są w widocznym miejscu przy wejściu do placówki).
16. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone zostają instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
17. W bibliotece na bieżąco dezynfekowane są toalety, klamki, włączniki świateł, telefony, klawiatury komputerów, myszki, blaty biurek, urządzenia w pomieszczeniu socjalnym oraz inne często dotykane powierzchnie.

§2

Postępowanie ze zbiorami
1. W Bibliotece wydziela się stanowisko zwrotu zbiorów wracających do Biblioteki, które zostaną poddane kwarantannie oraz odrębne stanowiska wypożyczeń zbiorów.
2. Zaleca się zwrot zbiorów bezpośrednio bibliotekarzowi na stanowisku zwrotu książek, który odpisuje zbiory i przekazuje na kwarantannę.
3. Przyjęte zbiory zostaną odłożone na okres 3 dni na wydzielone stanowisko, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy zdezynfekować blat, na którym leżały zbiory.
5. Zbiory wypożyczane do domu wydawane są wyłącznie przez pracownika zaopatrzonego w maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe.
6. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów:
1) pisemnie - zamówienia można zostawić w skrzynce przy wejściu głównym Biblioteki oraz u bibliotekarza,
2) telefonicznie pod numerami 82 57 21 103 oraz 82 57 21 492 (Biblioteka Główna), 82 57 24 733 (Filia nr 5),
3) drogą mailową - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
7. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.
8. Dyżurujący bibliotekarz przygotuje zamówienie, które jest do odbioru w Bibliotece na stanowisku wypożyczania książek na parterze.
9. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie.
10. Zamówione książki można odebrać następnego dnia lub w uzgodnionym terminie. Zamówienie oczekuje do 3 dni roboczych od umówionego terminu odbioru.

§3

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem
1. Użytkownik, który zauważa u siebie objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, nie powinien przychodzić do biblioteki.
2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, użytkownik nie będzie wpuszczony na teren biblioteki. Użytkownik powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
3. Przypadek kontaktu z użytkownikiem wskazanym w pkt. 2 należy zgłosić Dyrektorowi biblioteki.
4. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba chora, należy poddać rutynowemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. Należy ustalić listę pracowników, które miały kontakt z danym użytkownikiem i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§4

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom
1. Organizacja stanowisk pracy musi uwzględniać dystans przestrzenny między pracownikami min. 1,5 m.
2. Pracownicy zostają wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (przyłbice, maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk.
3. Pracownicy mający kontakt z użytkownikami biblioteki zobowiązani są do stosowania w miejscu pracy maseczek ochronnych oraz rękawic jednorazowych.
4. Należy wietrzyć pomieszczenia i regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy oraz przebywają pracownicy, np. klamki drzwi wejściowych, włączniki świateł, poręcze, przesłony z pleksi, blaty, oparcia krzeseł.
5. Spotkania i narady wewnętrzne zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Spotkania winny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości min. 2 m między pracownikami.
6. Pracownicy korzystający z przestrzeni wspólnych w danym czasie zobowiązani są do korzystania z różnych przerw na posiłki.

§5

Obowiązki pracownika
1. Po przyjściu do pracy, tuż przed jej rozpoczęciem, pracownik ma obowiązek umyć ręce wodą z mydłem, a następnie je zdezynfekować.
2. Nosić osłonę nosa i ust (przyłbicę lub maseczkę) oraz rękawice ochronne podczas obsługi czytelników i interesantów.
3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 2 m).
4. Często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z wywieszoną w toalecie instrukcją i dezynfekować osuszone dłonie.
5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.
8. Każdy zaistniały przepadek kontaktu z osobą chorą należy zgłosić Dyrektorowi biblioteki.
9. Należy pamiętać o wietrzeniu pomieszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak klamka, słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, blaty biurek.

§6

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem
1. Pracownikom zabrania się przychodzenia do pracy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
2. W sytuacji jak wyżej, pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Włodawie: nr tel. 82 572 14 05, 695 748 377, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem oraz powiadomić pracodawcę.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika, wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie użytkowników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy rutynowo sprzątnąć oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, itp.).
5. W przypadku dodatkowych zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

§7

Postanowienia końcowe
1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dotyczących funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie Zarządzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.
3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej biblioteki: https://mbpwlodawa.pl/

 

Dokument do pobrania: Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w czasie epidemii COVID-19

W związku z sytuacją epidemiczną wypożyczanie zbiorów Biblioteki (również zbiorów Czytelni) odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Nadal pozostaje zawieszony wolny dostęp do księgozbioru.

ORGANIZACJA PRACY:

 

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
(Włodawa, ul. Przechodnia 13) 

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek:

10.00-13.00 i 14.00-17.00
(przerwa na dezynfekcję w godz. 13.00-14.00)

sobota - nieczynne

Jednocześnie przypominamy, że aby wypożyczyć książki, należy je najpierw zamówić (osobiście, telefonicznie, e-mailem - kontakt na stronie www.mbpwlodawa.pl) i odebrać w terminie do 7 dni.

 

Filia nr 5
(Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66)

* Dni otwarcia: środa - czwartek - piątek,

* godziny otwarcia dla czytelników: 10.00-13.00 i 14.00-17.00,

* przerwa na dezynfekcję w godz. 13.00-14.00,

* do 31 marca 2021 r. czytelnicy filii są zwolnieni z opłat za przetrzymanie zbiorów po terminie.

Jednocześnie przypominamy, że aby wypożyczyć książki, należy je najpierw zamówić - osobiście, telefonicznie, e-mailem i odebrać w terminie do 7 dni (nr tel.: 82 57 24 733; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Prosimy o przestrzeganie procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w czasie epidemii COVID-19 (dostępnej na stronie mbpwlodawa.pl).
Bardzo dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość w tym trudnym dla wszystkich czasie! Mamy nadzieję, że kiedy wszystko wróci do normy, będziemy mogli Was gościć w bibliotece bez żadnych barier i utrudnień!

Organizacja pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w okresie epidemii COVID-19.

 

GODZINY OTWARCIA

 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
(ul. Przechodnia 13)

Dział Regionalny, Oddział dla Dzieci, Wypożyczalnia dla Dorosłych
poniedziałek – piątek
10.00-13.00 i 14.00-17.00
sobota - nieczynne

Czytelnia Działu Regionalnego, Czytelnia Internetowa, Czytelnia dla Dorosłych
nieczynne do odwołania

 

FILIA NR 5
(Al. J. Piłsudskiego 66)
nieczynna do odwołania

 

Prosimy o zapoznanie się z procedurą zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki.

W związku z sytuacją epidemiczną wypożyczanie zbiorów Biblioteki (również zbiorów Czytelni) odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Nadal pozostaje zawieszony wolny dostęp do księgozbioru.
Od 15 października nasza Filia będzie nieczynna do odwołania. Zwroty książek przyjmujemy w Bibliotece Głównej przy ul. Przechodniej 13.

Organizacja pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w okresie epidemii COVID-19.

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek - piątek
10.00-13.00 i 14.00-17.00
sobota - nieczynne
FILIA (Al. J. Piłsudskiego 66) od dn. 15.10. 2020 r.
jest NIECZYNNA do odwołania

Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w czasie epidemii COVID-19
 
Celem wdrożenia procedur jest:
1. dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz użytkowników biblioteki;
2. minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz użytkowników biblioteki;
3. ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym,
w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem;
4. kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

§1

Zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece
1. Do odwołania zmieniają się godziny otwarcia Biblioteki dla użytkowników:
1) Biblioteka Główna przy ul. Przechodniej 13:
▪ dni otwarcia: poniedziałek - piątek.
▪ godziny otwarcia dla czytelników: 10.00-13.00 i 14.00-17.00.
▪ przerwa na dezynfekcję, w tym przerwy zmianowe personelu w godz. 13.00-14.00.
2) Filia nr 5 przy Al. Piłsudskiego 66 – zostaje zamknięta od 15.10.2020 r. to odwołania.
2. W soboty biblioteka pozostaje zamknięta.
3. Do odwołania zawieszone zostają wszystkie imprezy i spotkania.
4. Dla czytelników uruchamia się jedynie wypożyczalnie.
5. Czytelnie prasy i książek pozostają zamknięte.
6. Stanowiska komputerowe dla czytelników zostają wyłączone z użycia.
7. Do odwołania zawieszone zostają usługi typu ksero, skanowanie i wydruki.
8. Ogranicza się wolny dostęp do księgozbioru oraz innych przestrzeni. Zbiory podaje bibliotekarz.
9. Ogranicza się liczbę użytkowników przebywających w bibliotece do 5 osób. Należy przy tym zaznaczyć, iż rodzic/opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13. Dzieci powyżej 13 roku życia są traktowane jako samodzielne osoby.
10. Informacja o dopuszczalnej liczbie użytkowników przebywających na terenie biblioteki wywieszona jest na drzwiach zewnętrznych.
11. Użytkownikom zaleca się stosowanie elektronicznej lub telefonicznej formy zamawiania i rezerwacji zbiorów.
12. Użytkownicy przebywający w bibliotece mają obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek ochronnych, chust, szalików itp.
13. Użytkownicy względem siebie oraz pracowników biblioteki winni zachować bezpieczną odległość – min. 2 m.
14. Stanowiska bibliotekarzy ustawione są na hallu i wyposażone w przesłony z pleksi.
15. Użytkownicy przebywający w bibliotece, przed kontaktem ze zbiorami, mają obowiązek dezynfekcji dłoni środkami zapewnionymi przez bibliotekę (dozowniki z płynem umieszczone są w widocznym miejscu przy wejściu do placówki).
16. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone zostają instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
17. W bibliotece na bieżąco dezynfekowane są toalety, klamki, włączniki świateł, telefony, klawiatury komputerów, myszki, blaty biurek, urządzenia w pomieszczeniu socjalnym oraz inne często dotykane powierzchnie.

§2

Postępowanie ze zbiorami
1. W Bibliotece wydziela się stanowisko zwrotu zbiorów wracających do Biblioteki, które zostaną poddane kwarantannie oraz odrębne stanowiska wypożyczeń zbiorów.
2. Zaleca się zwrot zbiorów bezpośrednio bibliotekarzowi na stanowisku zwrotu książek, który odpisuje zbiory i przekazuje na kwarantannę.
3. Przyjęte zbiory zostaną odłożone na okres 3 dni na wydzielone stanowisko, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy zdezynfekować blat, na którym leżały zbiory.
5. Zbiory wypożyczane do domu wydawane są wyłącznie przez pracownika zaopatrzonego w maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe.
6. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów:
1) pisemnie - zamówienia można zostawić w skrzynce przy wejściu głównym Biblioteki oraz u bibliotekarza,
2) telefonicznie pod numerami 82 57 21 103 oraz 82 57 21 492,
3) drogą mailową - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.
8. Dyżurujący bibliotekarz przygotuje zamówienie, które jest do odbioru w Bibliotece na stanowisku wypożyczania książek na parterze.
9. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie.
10. Zamówione książki można odebrać następnego dnia lub w uzgodnionym terminie. Zamówienie oczekuje do 3 dni roboczych od umówionego terminu odbioru.

§3

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem
1. Użytkownik, który zauważa u siebie objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, nie powinien przychodzić do biblioteki.
2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, użytkownik nie będzie wpuszczony na teren biblioteki. Użytkownik powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
3. Przypadek kontaktu z użytkownikiem wskazanym w pkt. 2 należy zgłosić Dyrektorowi biblioteki.
4. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba chora, należy poddać rutynowemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. Należy ustalić listę pracowników, które miały kontakt z danym użytkownikiem i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§4

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom
1. Obsługę czytelników prowadzą dwa zespoły bibliotekarzy w systemie rotacyjnym, według harmonogramu zatwierdzonego przez Dyrektora. Bibliotekarze z zespołu nieobsługującego czytelników wykonują pracę zdalną.
2. Organizacja stanowisk pracy musi uwzględniać dystans przestrzenny między pracownikami min. 1,5 m.
3. Pracownicy zostają wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (przyłbice, maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk.
4. Pracownicy mający kontakt z użytkownikami biblioteki zobowiązani są do stosowania w miejscu pracy maseczek ochronnych oraz rękawic jednorazowych.
5. Należy wietrzyć pomieszczenia i regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy oraz przebywają pracownicy, np. klamki drzwi wejściowych, włączniki świateł, poręcze, przesłony z pleksi, blaty, oparcia krzeseł.
6. Spotkania i narady wewnętrzne zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Spotkania winny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości min. 2 m między pracownikami.
7. Pracownicy korzystający z przestrzeni wspólnych w danym czasie zobowiązani są do korzystania z różnych przerw na posiłki.

§5

Obowiązki pracownika
1. Po przyjściu do pracy, tuż przed jej rozpoczęciem, pracownik ma obowiązek umyć ręce wodą z mydłem, a następnie je zdezynfekować.
2. Nosić osłonę nosa i ust (przyłbicę lub maseczkę) oraz rękawice ochronne podczas obsługi czytelników i interesantów.
3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 2 m).
4. Często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z wywieszoną w toalecie instrukcją i dezynfekować osuszone dłonie.
5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.
8. Każdy zaistniały przepadek kontaktu z osobą chorą należy zgłosić Dyrektorowi biblioteki.
9. Należy pamiętać o wietrzeniu pomieszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak klamka, słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, blaty biurek.

§6

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem
1. Pracownikom zabrania się przychodzenia do pracy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
2. W sytuacji jak wyżej, pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Włodawie:
nr tel. 82 572 14 05, 695 748 377, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem oraz powiadomić pracodawcę.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika, wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie użytkowników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy rutynowo sprzątnąć oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, itp.).
5. W przypadku dodatkowych zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

§7

Postanowienia końcowe
1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dotyczących funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie Zarządzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.
3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej biblioteki: https://mbpwlodawa.pl/ 

Dokument do pobrania: Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w czasie epidemii COVID-19

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) informuję, że od 25 maja 2020 roku obowiązują nowe zasady obsługi interesantów w biurze Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie: