Organizatorzy IV Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa' 2020
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie,
Gmina Miejska Włodawa,
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie,
Włodawski Dom Kultury

zapraszają do udziału w II edycji

 

Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy
organizowanego w ramach
IV Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawaʹ 2020

 

Konkurs adresowany jest do poetów amatorów, tzn. osób nie będących członkami profesjonalnych związków pisarskich i stowarzyszeń literackich (Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich, Związku Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Autorów Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i ich zagranicznych odpowiedników). Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
Jedynym warunkiem uczestnictwa, poza stworzeniem tekstu poetyckiego, jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO oraz spełnienie wymogów zawartych w REGULAMINIE KONKURSU dostępnych na stronach internetowych Organizatorów.
Na Laureatów czekają nagrody pieniężne i książkowe.
Koordynatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania swoich wierszy!

MATERIAŁY DO POBRANIA: 
REGULAMIN 
KARTA ZGŁOSZENIA 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

REGULAMIN
II MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO JEDNEGO WIERSZA
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy
organizowanego w ramach
IV MIĘDZYNARODOWEGO TRÓJSTYKU LITERACKIEGO – WŁODAWA ′ 2020

 

Koordynator: Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
Współorganizatorzy:
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie,
Gmina Miejska Włodawa,
Włodawski Dom Kultury.

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkające zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, nie należące do stowarzyszeń i związków pisarskich.

2. Obowiązuje zasada: jeden autor – jeden wiersz; nie dopuszcza się składania prac zbiorowych. Wiersz zgłoszony do Konkursu nie może być wcześniej publikowany (dotyczy również internetu), ani nagradzany w innych turniejach lub konkursach poetyckich. Każdy uczestnik przesyła utwór: 1 strona formatu A4, czcionka Times New Roman, 12 punktów komputerowych, interlinia 1,5.

3. Tematyka oraz forma wiersza jest dowolna. Utwór w języku polskim może zawierać maksymalnie 20 wersów z obowiązkowym zastosowaniem 4 zwrotów zaczerpniętych z nadbużańskiej gwary chachłackiej: czyresznia – czereśnia, doczka – córka, dumka – myśl, misiać – księżyc.

4. Wiersz powinien być podpisany godłem słownym. Przez „godło słowne” rozumie się jednorazowy pseudonim, który umożliwia zachowanie anonimowości i nie daje możliwości zidentyfikowania autora kryjącego się za nim. Utwór opatrzony pełnymi danymi zamiast godła nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie.

5. Prace konkursowe można dostarczać:
* osobiście bądź pocztą tradycyjną na adres Miejska Biblioteka Publiczna, 22-200 Włodawa,
ul. Przechodnia 13.
W kopercie głównej z wierszem (5 egzemplarzy), opatrzonej dopiskiem Konkurs poetycki IV MTL, powinna towarzyszyć druga koperta opatrzona godłem, zawierająca:
- kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
- oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
* pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Wymagane załączniki do wiadomości o temacie Konkurs poetycki IV MTL:
* utwór konkursowy w formacie PDF,
* skany: karty zgłoszenia oraz oświadczeń.
Brak karty zgłoszenia oraz oświadczeń skutkuje niedopuszczeniem utworu do konkursu.

6. Prace należy nadsyłać do dnia 5 sierpnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego oraz data wysłania e-maila)

7. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatorów. Przewiduje się nagrody pieniężne w wysokości:
◦ I miejsce – 500 zł
◦ II miejsce – 300 zł
◦ III miejsce – 200 zł
oraz trzy wyróżnienia w postaci publikacji książkowych. Jury może zadecydować o innym podziale nagród pieniężnych.
Laureaci zostaną zaproszeni do udziału w wydarzeniach towarzyszących IV Międzynarodowemu Trójstykowi Literackiemu Włodawa' 2020, które planowane są w dniach 9, 10, 11 września 2020 r. Organizatorzy zapewniają Laureatom noclegi i wyżywienie, nie zapewniają zwrotów kosztów podróży.

8. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronach internetowych współorganizatorów: Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie http://www.wok.lublin.pl/, Urzędu Miejskiego we Włodawie https://um.wlodawa.eu/, Włodawskiego Domu Kultury https://wdk.wlodawa.eu/ oraz koordynatora: Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie https://www.mbpwlodawa.pl/ po dniu 20 sierpnia 2020 r.

9. O werdykcie jury nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprzez skrzynkę e-mail.

10. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród planowane jest na 11 września 2020 r. podczas Gali zamykającej IV Międzynarodowy Trójstyk Literacki Włodawa' 2020 we Włodawskim Domu Kultury.

11. W związku panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy i terminu przekazania nagród.

12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo ich archiwizowania oraz nieodpłatnego publikowania nagrodzonych, wyróżnionych oraz wybranych przez jury utworów w prasie oraz wydawnictwach okolicznościowych rozpowszechnianych przez organizatorów.

13. Autorzy przystępujący do Konkursu oświadczają, że przesłane utwory są ich wyłącznym dziełem oraz wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego RODO.

14. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

15. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: +48 82 57 21 103 (Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie (osoby do kontaktu: Małgorzata Zińczuk, Edyta Pietrzak) lub pisząc na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Klauzula informacyjna - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13, tel. 82 572-11-03, www.mbwlodawa.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 22-200 Włodawa.
2. Inspektor ochrony danych osobowych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i promocji II Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza organizowanego w ramach IV Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa' 2020, w szczególności do:
3.1. Sporządzenia listy uczestników,
3.2. Napisania relacji na stronie internetowej oraz materiałów prasowych,
3.3. Utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych,
3.4. Publikacji powstałych prac na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.
4. Odbiorcami danych osobowych uczestnika konkursu mogą być: osoby odwiedzające siedziby oraz strony internetowe współorganizatorów (tj. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Urząd Miejski we Włodawie, Włodawski Dom Kultury), a także strony internetowe instytucji i mediów, z którymi administrator współpracuje w związku z realizacją i promocją konkursu; media i odbiorcy mediów takich jak prasa, radio i TV; organizatorzy i uczestnicy imprez towarzyszących konkursowi; odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa (np. policja).
5. Podane dane osobowe będą przetwarzane do końca trwania i rozliczenia II Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza organizowanego w ramach IV Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa' 2020, a następnie archiwizowane na podstawie zasad Instrukcji Kancelaryjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach /Dz.U. z 2018 r. poz. 217/.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana do celów związanych z realizacją II Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza organizowanego w ramach IVMiędzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa' 2020 jest dobrowolne. Brak zgody na podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.