Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie zaprasza do udziału w III Międzynarodowym Konkursie Poetyckim Jednego Wiersza pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego, organizowanym w ramach V Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa´2021.

Na środku ukośnie leży czarne ptasie pióro osadzone w bogato zdobionej stalówce. Obok stoi mały pojemniczek granatowego atramentu.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby pełnoletnie, mieszkające zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, ale nie będące członkami profesjonalnych związków pisarskich i stowarzyszeń literackich (Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich, Związku Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Autorów Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i ich zagranicznych odpowiedników).Tematyka prac jest dowolna, ale wymagane jest użycie w tekście czterech zwrotów zaczerpniętych z nadbużańskiej gwary chachłackiej. Oceny nadesłanych prac dokona profesjonalne Jury powołane przez Organizatorów. Na Laureatów czekają nagrody pieniężne i książkowe. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów zawartych w Regulaminie dostępnych na stronach internetowych koordynatora i współorganizatorów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania swoich wierszy!
Organizator i koordynator Konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
Współorganizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Gmina Miejska Włodawa, Włodawski Dom Kultury.
Honorowy Patronat: Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński

MATERIAŁY DO POBRANIA
REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA

 

REGULAMIN
III MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO JEDNEGO WIERSZA
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego
organizowanego w ramach
V MIĘDZYNARODOWEGO TRÓJSTYKU LITERACKIEGO – WŁODAWA′ 2021

 

Organizator i Koordynator: Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, 22-200 Włodawa, ul. Przechodnia 13, dane kontaktowe: tel. +84 82 57 21 103, +84 82 57 21 492, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Współorganizatorzy:
Burmistrz Włodawy,
Gmina Miejska Włodawa,
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie,
Włodawski Dom Kultury.

 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby pełnoletnie, mieszkające zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, nie należące do stowarzyszeń i związków pisarskich.

 

2. Obowiązuje zasada: jeden autor – jeden wiersz; nie dopuszcza się składania prac zbiorowych. Wiersz zgłoszony do Konkursu nie może być wcześniej publikowany (dotyczy również internetu), ani nagradzany w innych turniejach lub konkursach poetyckich. Każdy uczestnik przesyła utwór: 1 strona formatu A4, czcionka Times New Roman, 12 punktów komputerowych, interlinia 1,5.

 

3. Tematyka oraz forma wiersza jest dowolna. Utwór w języku polskim może zawierać maksymalnie 20 wersów z obowiązkowym zastosowaniem 4 zwrotów zaczerpniętych z nadbużańskiej gwary chachłackiej: horyłka – wódka, piweń – kogut, pohulaty – zabawić się, soroczka – koszula.

 

4. Wiersz powinien być podpisany godłem słownym. Przez „godło słowne” rozumie się jednorazowy pseudonim, który umożliwia zachowanie anonimowości i nie daje możliwości zidentyfikowania autora kryjącego się za nim. Utwór opatrzony pełnymi danymi zamiast godła nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie.

 

5. Prace konkursowe można dostarczać:
* osobiście bądź pocztą tradycyjną na adres Miejska Biblioteka Publiczna, 22-200 Włodawa, ul. Przechodnia 13.
W kopercie głównej z wierszem (5 egzemplarzy), opatrzonej dopiskiem Konkurs poetycki V MTL, powinna towarzyszyć druga koperta opatrzona godłem, zawierająca kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
* pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wymagane załączniki do wiadomości o temacie Konkurs poetycki V MTL:
* utwór konkursowy w formacie PDF,
* skan karty zgłoszenia.

Brak karty zgłoszenia skutkuje niedopuszczeniem utworu do konkursu.

 

6. Prace należy nadsyłać do dnia 10 sierpnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego oraz data wysłania e-maila). 

 

7. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatorów. Przewiduje się nagrody pieniężne w wysokości:
◦ I miejsce – 500 zł
◦ II miejsce – 300 zł
◦ III miejsce – 200 zł
oraz trzy wyróżnienia w postaci publikacji książkowych. Jury może zadecydować o innym podziale nagród pieniężnych.
Laureaci zostaną zaproszeni do udziału w wydarzeniach towarzyszących V Międzynarodowemu Trójstykowi Literackiemu Włodawa' 2021, które planowane są w dniach 8, 9, 10 września 2021 r. Organizatorzy zapewniają Laureatom noclegi i wyżywienie, nie zapewniają zwrotów kosztów podróży.

 

8. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronach internetowych współorganizatorów: Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie http://www.wok.lublin.pl/, Urzędu Miejskiego we Włodawie https://um.wlodawa.eu/, Włodawskiego Domu Kultury https://wdk.wlodawa.eu/ oraz koordynatora: Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie https://www.mbpwlodawa.pl/ po dniu 20 sierpnia 2021 r.

 

9. O werdykcie jury nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprzez skrzynkę e-mail.

 

10. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród planowane jest na 10 września 2021 r. podczas Gali zamykającej V Międzynarodowy Trójstyk Literacki Włodawa' 2021 we Włodawskim Domu Kultury.

11. W związku panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy i terminu przekazania nagród.

 

12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo ich archiwizowania oraz nieodpłatnego publikowania nagrodzonych, wyróżnionych oraz wybranych przez jury utworów w prasie oraz wydawnictwach okolicznościowych rozpowszechnianych przez organizatorów.

 

13. Autorzy przystępujący do Konkursu oświadczają, że przesłane utwory są ich wyłącznym dziełem oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej w celu organizacji i promocji ww. konkursu.

 

14. Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie (adres: 22-200 Włodawa, ul. Przechodnia 13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel.: +48 82 75 21 103).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; nr tel. 575 001 799.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i promocja III Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy organizowanego w ramach V Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa'2021.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zgłoszenia udziału w konkursie.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. firmy świadczące usługi informatyczne.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji III Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy organizowanego w ramach V Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa'2021.
7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

15. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

 

16. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: +48 82 57 21 103 lub +48 82 57 21 492 (Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie (osoby do kontaktu: Małgorzata Zińczuk, Edyta Pietrzak) lub pisząc na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..