Ogłaszamy interdyscyplinarny konkurs
dla uczniów szkół podstawowych powiatu włodawskiego

NA STRAŻY NASZYCH GRANIC

Plakat anonsujący wydarzenie, treść na plakacie zgodna z anonsem. W tle panorama Włodawy, na pierwszym planie po prawej stronie animowany pies i słup graniczny.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych powiatu włodawskiego.
Temat prac konkursowych: praca funkcjonariuszy Straży Granicznej. W pracach można się inspirować e-bookiem YARIK dostępnym na stronie internetowej MBP Włodawa.
Prace literackie i plastyczne przyjmujemy do 24 maja 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie, ul. Przechodnia 13.

Dokumenty do pobrania:
* Regulamin Konkursu
* Formularz zgłoszeniowy
* E-book YARIK 

Edycja (22.05.2023 r.): Na prośbę uczestników przedłużamy termin składania prac do 6 czerwca 2023 r.

 Okładka e-booka. W tle panorama Włodawy, z przodu rysunek psa SG stojącego obok słupa granicznego. Napisy: Edyta Pietrzak. Yarik. Ilustrowała Karolina Szewczyk. Włodawa 2023

Regulamin:

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorami konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa, tel. (082) 57 21 103, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Pani Poseł na Sejm RP Monika Pawłowska, Biuro Poselskie Moniki Pawłowskiej filia we Włodawie, ul. 11 listopada 5B/2, 22-200 Włodawa.
1.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
1.3. Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.mbpwlodawa.pl.
1.4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 2. Hasło, cel i temat Konkursu

2.1. Hasło edycji: Na straży naszych granic. Interdyscyplinarny konkurs dla dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego
2.2. Celem Konkursu jest podkreślenie roli Służby Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju; aktywizacja czytelnicza i kulturalna dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego; propagowanie twórczości artystycznej jako jednej z form spędzania wolnego czasu, stanowiącej alternatywę dla propozycji oferowanych przez kulturę masową.
2.3. Temat prac konkursowych: praca funkcjonariuszy Straży Granicznej. W pracach można się inspirować e-bookiem YARIK dostępnym na stronie internetowej MBP Włodawa.

§ 3. Uczestnicy Konkursu

3.1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu włodawskiego.

§ 4. Wymagania dotyczące prac konkursowych

4.1. Do Konkursu można zgłaszać prace w dwóch kategoriach: literackiej (maksymalnie dwie strony formatu A4, czcionka 12 pkt; forma dowolna: wiersz, opowiadanie, piosenka, i in.) i plastycznej (technika dowolna: rysunek, malarstwo, plakat, i in. z wykluczeniem plasteliny i produktów spożywczych).
4.2. Prace w kategorii plastycznej nie mogą przekraczać wymiarami formatu A4.
4.3. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę.
4.4. Prace konkursowe powinny być opisane: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, miejscowość, tytuł pracy.

§ 5. Zasady udziału w Konkursie

5.1. Prace można składać osobiście lub tradycyjną drogą pocztową (Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa) w terminie od 14.04.2023 r. do 24.05.2023 r. wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym zawierającym wskazane dane zgłoszeniowe uczestnika: imię, nazwisko, klasa, szkoła, kategoria pracy; rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu: imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail.
5.2. Przewidywany termin Finału Konkursu: czerwiec 2023 r. O dokładnym terminie opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie.
5.3. Prace, które nie będą spełniały warunków Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 6. Prawa autorskie i inne

6.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania złożonych prac oraz ich publikacji; z chwilą złożenia prace przechodzą na własność Organizatora.
6.2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby ww. Konkursu danych osobowych (podanych w Formularzu zgłoszeniowym złożonym przez rodziców bądź prawnych opiekunów uczestników ww. Konkursu).
6.3. Uczestnik Konkursu oświadcza że:
6.3.1. Przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do pracy zgłaszanej w konkursie.
6.3.2. Przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem ich praw autorskich.
6.4. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanej pracy na następujących polach eksploatacji: umieszczanie pracy bądź jej części na roll-up, plakaty, ulotki do działań promujących Konkurs.
6.5. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi zgody na nieodpłatną publikację pracy na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz materiałach drukowanych przez Organizatora w ramach działań promujących Konkurs.
6.6. Zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora konkursu majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania zwycięską pracą na w/w polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskiej pracy – zwycięzcy konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa nabyły.

§ 7. Nagrody i zasady ich przyznawania

7.1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody laureatom.
7.2. Fundatorem nagród jest Poseł na Sejm RP Pani Monika Pawłowska oraz Burmistrz Włodawy Pan Wiesław Muszyński.
7.3. Prace ocenią komisje powołane dla każdej z kategorii wg klas: szkoła podstawowa I-III; IV-VI, VII-VIII.
7.4. Decyzje komisji nie podlegają odwołaniu.
7.5. Kryteria oceny: zgodność z Regulaminem, dbałość o poprawność językową, samodzielność, oryginalność i innowacja twórcza w interpretacji tematu.
7.6. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.

§ 8. Postanowienia końcowe

8.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu.
8.2. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (082) 57-21-103.

§ 9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:
1. Administratorem jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie reprezentowana przez Dyrektora (ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa, tel. (082) 57 21 103, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i promocja wydarzenia pod nazwą: „Na straży naszych granic. Interdyscyplinarny konkurs dla dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego”.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. firmy świadczące usługi informatyczne.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji wydarzenia oraz archiwizowane w zbiorach biblioteki.
7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
9. Informujemy, że w przypadku wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą lub rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej zgody na rozpowszechnianie wizerunku poprzez jego publikację w serwisie/na portalu społecznościowym tj. Facebook, którego właścicielem jest firma Meta Platforms Inc. - w/w dane osobowe zostaną udostępnione dla: Meta Platforms Ireland Limited (dawniej Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia) i dla Meta Platforms Inc. z siedzibą w Menlo Park (poprzednio Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). W związku z powyższym, opublikowane dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych niż na terenie Unii Europejskiej. Przepisy te mogą nie zapewniać dostatecznie odpowiedniego stopnia ochrony danych, co ma związek z Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie Data Prote tion Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd i Maximillianowi Schremsowi (sygn. akt C - 311/18), na mocy którego dokonano unieważniania tzw. Tarczy Prywatności – tj. umowy stanowiącej podstawę przekazywania danych pomiędzy USA – UE. Tym samym, przekazywanie danych osobowych do w/w państwa trzeciego nie znajduje podstawy w decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 ust. 1, a w/w państwo trzecie nie zapewnia gwarancji właściwego stopnia ochrony danych.