Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
ogłasza

XXIV Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej

PRZECIEŻ JEDZIEMY DZIŚ NA DWA DNI DO WŁODAWY
– W 490. ROCZNICĘ NADANIA PRAW MIEJSKICH

Plakat ogłaszający XXIV Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej. Treść na plakacie zgodna z anonsem w artykule


Interdyscyplinarny konkurs dla dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego.
Czekamy na Wasze literackie i plastyczne prace do 29 lutego 2024 r.

Temat prac konkursowych w bieżącej edycji: historia i czasy współczesne Włodawy, zwyczaje i obyczaje, przyroda, zabytki, nawiązania do Włodawy w literaturze i sztuce, życie kulturalne Włodawy, legendy, podania.

Dokumenty do pobrania:
* Regulamin Konkursu
* Formularz zgłoszeniowy

(Edycja 28.02.2024 r.: Na prośbę uczestników przedłużono termin składania prac do 15 marca 2024 r.).

Regulamin:

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. XXIV Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej, zwany dalej Konkursem, ogłasza Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie (Organizator), ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa, tel. (082) 57 21 103, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
1.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
1.3. Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.mbpwlodawa.pl.
1.4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 2. Hasło, cel i temat Konkursu

2.1. Hasło edycji 2024 r.: PRZECIEŻ JEDZIEMY DZIŚ NA DWA DNI DO WŁODAWY – W 490. ROCZNICĘ NADANIA PRAW MIEJSKICH
2.2. Celem Konkursu jest aktywizacja czytelnicza i kulturalna dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego; propagowanie twórczości artystycznej jako jednej z form spędzania wolnego czasu, stanowiącej alternatywę dla propozycji oferowanych przez kulturę masową.
2.3. Celem bieżącej edycji promocja czytelnictwa i wiedzy o regionie oraz twórczości artystycznej dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego
2.4. Temat prac konkursowych: historia i czasy współczesne Włodawy, zwyczaje i obyczaje, przyroda, zabytki, nawiązania do Włodawy w literaturze i sztuce, życie kulturalne Włodawy, legendy, podania

§ 3. Uczestnicy Konkursu

3.1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 15 lat z powiatu włodawskiego.

§ 4. Wymagania dotyczące prac konkursowych

4.1. Do Konkursu można zgłaszać prace w dwóch kategoriach: literackiej (maksymalnie dwie strony formatu A4, czcionka 12 pkt; forma dowolna: wiersz, opowiadanie, piosenka, i in.) i plastycznej (technika dowolna: rysunek, malarstwo, plakat, i in. z wykluczeniem plasteliny i produktów spożywczych).
4.2. Prace w kategorii plastycznej nie mogą przekraczać wymiarami formatu A3.
4.3. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę w każdej z kategorii.
4.4. Prace konkursowe powinny być opisane: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, miejscowość, tytuł pracy.

§ 5. Zasady udziału w Konkursie

5.1. Prace można składać osobiście lub tradycyjną drogą pocztową (Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa) w terminie od 17.01.2024 r. do 29.02.2024 r. wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym, podpisanym przez oboje rodziców lub opiekuna prawnego, zawierającym wskazane dane zgłoszeniowe uczestnika: imię, nazwisko, klasa, szkoła, kategoria pracy; rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika konkursu: imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail.
5.2. Przewidywany termin Finału Konkursu: maj – czerwiec 2024 r. O dokładnym terminie powiadomione zostaną placówki szkolno-wychowawcze laureatów Konkursu.
5.3. Prace, które nie będą spełniały warunków Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 6. Prawa autorskie i inne

6.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania złożonych prac oraz ich publikacji; z chwilą złożenia prace przechodzą na własność Organizatora.
6.2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby ww. Konkursu danych osobowych (podanych w Formularzu zgłoszeniowym złożonym przez rodziców bądź prawnych opiekunów uczestników ww. Konkursu).
6.3. Uczestnik Konkursu oświadcza że:
6.3.1. Przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do pracy zgłaszanej w konkursie.
6.3.2. Przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem ich praw autorskich.
6.4. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanej pracy na następujących polach eksploatacji: umieszczanie pracy bądź jej części na roll-up, plakaty, ulotki do działań promujących Konkurs.
6.5. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi zgody na nieodpłatną publikację pracy na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz materiałach drukowanych przez Organizatora w ramach działań promujących Konkurs.
6.6. Zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora konkursu majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania zwycięską pracą na w/w polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskiej pracy – zwycięzcy konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa nabyły.

§ 7. Nagrody i zasady ich przyznawania

7.1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody laureatom.
7.2. Prace ocenią komisje powołane dla każdej z kategorii wg klas: przedszkole i szkoła podstawowa kl. 0-III; szkoła podstawowa kl. IV-VI, szkoła podstawowa kl. VII-VIII.
7.3. Kryteria oceny: zgodność z Regulaminem, dbałość o poprawność językową, samodzielność, oryginalność i innowacja twórcza w interpretacji tematu.
7.4. Prace nagrodzone i wyróżnione zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie.

§ 8. Postanowienia końcowe

8.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu.
8.2. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (082) 57-21-103.

§ 9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie reprezentowana przez Dyrektora (ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa, tel. (082) 57 21 103, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku organizacją i promocją wydarzenia pod nazwą „XXIV Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej” i publikacją zdjęć z tego wydarzenia w serwisie społecznościowym Facebookna fanpage’u MBP we Włodawie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych przez okres wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie według oznaczenia kategorii archiwalnej sprawy, tj. 25 lat. Dane osobowe zostaną usunięte w przypadku cofnięcia zgody oraz wniesienia żądania realizacji prawa do usunięcia danych osobowych.
 6. Państwa dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Komisja Europejska w dniu 10 lipca 2023 r. wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do tego państwa trzeciego zapewniony przez tzw. "Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  d) prawo żądania usunięcia swoich danych;
  e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  f) prawo do przenoszenia danych;
  g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 8. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
 9. Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp
  do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.
 10. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. hosting strony internetowej HOME.PL, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin; a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą ujawniane użytkownikom serwisu społecznościowego Facebook (odbiorcom fanpage’a), a także dostawcy serwisu społecznościowego Facebook, tj. Meta Platforms, Inc.