Zapraszamy do udziału w IV edycji
Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy
organizowanego w ramach
VI Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawaʹ 2024

mkpjw logo

Konkurs adresowany jest do poetów amatorów, tzn. osób nie będących członkami profesjonalnych związków pisarskich i stowarzyszeń literackich (Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich, Związku Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Autorów Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i ich zagranicznych odpowiedników). Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
Jedynym warunkiem uczestnictwa, poza stworzeniem tekstu poetyckiego, jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO oraz spełnienie wymogów zawartych w REGULAMINIE KONKURSU. 
Na Laureatów czekają nagrody. 

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.
Współorganizatorzy: Burmistrz Włodawy, Gmina Miejska Włodawa, Związek Literatów Polskich Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania swoich wierszy!

MATERIAŁY DO POBRANIA:
Regulamin konkursu 
Karta zgłoszeniowa

REGULAMIN
IV MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO JEDNEGO WIERSZA
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego
organizowanego w ramach
VI MIĘDZYNARODOWEGO TRÓJSTYKU LITERACKIEGO – WŁODAWA '2024

Organizator i Koordynator: Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, 22-200 Włodawa, ul. Przechodnia 13, dane kontaktowe: tel. +84 82 57 21 103, +84 82 57 21 492, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Współorganizatorzy: Burmistrz Włodawy, Gmina Miejska Włodawa, Związek Literatów Polskich Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie.

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby pełnoletnie, mieszkające zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, nie należące do stowarzyszeń i związków pisarskich.

2. Obowiązuje zasada: jeden autor – jeden wiersz; nie dopuszcza się składania prac zbiorowych. Wiersz zgłoszony do Konkursu nie może być wcześniej publikowany (dotyczy również Internetu), ani nagradzany w innych turniejach lub konkursach poetyckich. Każdy uczestnik przesyła utwór: 1 strona formatu A4, czcionka Times New Roman, 12 punktów komputerowych, interlinia 1,5.

3. Tematyka oraz forma wiersza jest dowolna. Utwór w języku polskim może zawierać maksymalnie 20 wersów z obowiązkowym zastosowaniem 4 zwrotów zaczerpniętych z nadbużańskiej gwary chachłackiej: uhoń – ogień, piwnocz – północ, swarka – kłótnia, kryła – skrzydła.

4. Wiersz powinien być podpisany godłem słownym. Przez „godło słowne” rozumie się jednorazowy pseudonim, który umożliwia zachowanie anonimowości i nie daje możliwości zidentyfikowania autora kryjącego się za nim. Utwór opatrzony pełnymi danymi zamiast godła nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie.

5. Prace konkursowe można dostarczać:
* osobiście bądź pocztą tradycyjną na adres Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, 22-200 Włodawa, ul. Przechodnia 13.
W kopercie głównej z wierszem (5 egzemplarzy), opatrzonej dopiskiem MKPJW 2024, powinna towarzyszyć druga koperta opatrzona godłem, zawierająca kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
* pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wymagane załączniki do wiadomości o temacie MKPJW 2024:
* utwór konkursowy w formacie PDF,
* skan karty zgłoszenia.

Brak karty zgłoszenia skutkuje niedopuszczeniem utworu do konkursu.

6. Prace należy dostarczać do dnia 19 maja 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego oraz data wysłania e-maila).

7. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora, które wyłoni Laureatów. Pula nagród wynosi ogółem 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Laureaci zostaną zaproszeni do udziału w wydarzeniach towarzyszących VI Międzynarodowemu Trójstykowi Literackiemu, które planowane są w czerwcu 2024 roku. Organizatorzy zapewniają Laureatom noclegi i wyżywienie, nie zapewniają zwrotów kosztów podróży.

8. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora Konkursu po dniu 29 maja 2024 r.

9. O werdykcie jury nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprzez skrzynkę e-mail.

10. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest w czerwcu 2024 r. podczas Gali zamykającej VI Międzynarodowy Trójstyk Literacki Włodawa' 2024.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy i terminu przekazania nagród.

12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo ich archiwizowania oraz nieodpłatnego publikowania nagrodzonych, wyróżnionych oraz wybranych przez jury utworów w prasie oraz wydawnictwach okolicznościowych rozpowszechnianych przez organizatorów.

13. Autorzy przystępujący do Konkursu oświadczają, że przesłane utwory są ich wyłącznym dziełem oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej w celu organizacji i promocji ww. konkursu.

14. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu.

16. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: +48 82 57 21 103 lub +48 82 57 21 492 w godz. 10:00 – 16:00 (od poniedziałku do piątku). Osoba do kontaktu: Edyta Pietrzak – kierownik Działu Regionalnego – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie reprezentowana przez Dyrektora (adres: ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa, tel. 82-5721103, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku organizacją i promocją wydarzenia pod nazwą „IV Międzynarodowy Konkurs Poetycki Jednego Wiersza” i publikacją zdjęć z tego wydarzenia na stronie internetowej biblioteki www.mbpwlodawa.pl i w serwisie społecznościowym Facebook na fanpage’u MBP we Włodawie.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą).
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych przez okres wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie według oznaczenia kategorii archiwalnej sprawy, tj. 25 lat. Dane osobowe zostaną usunięte w przypadku cofnięcia zgody oraz wniesienia żądania realizacji prawa do usunięcia danych osobowych.
6) Państwa dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Komisja Europejska w dniu 10 lipca 2023 r. wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do tego państwa trzeciego zapewniony przez tzw. "Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
d) prawo żądania usunięcia swoich danych;
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
8) Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
9) Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. hosting strony internetowej HOME.PL, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin; a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą ujawniane użytkownikom serwisu społecznościowego Facebook (odbiorcom fanpage’a), a także dostawcy serwisu społecznościowego Facebook, tj. Meta Platforms, Inc.