Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
ogłasza

XIX Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej
Zasłyszane w szumie Bugu... – w 205 rocznicę urodzin Oskara Kolberga

2018xixpftd regulamin

W bieżącej edycji tematem prac konkursowych są dawne zwyczaje, obyczaje, wierzenia i tradycje ludowe oraz legendy funkcjonujące na terenie Ziemi Włodawskiej.
Inspiracją do powstania pracy może być książka bądź przekaz ustny (źródło informacji: nauczyciel, członkowie rodziny, regionalista, historyk i inni.)

Oskar Kolberg, wł. Henryk Oskar Kolberg (ur. 22 lutego 1814 w Przysusze, zm. 3 czerwca 1890 w Krakowie) – polski etnograf, encyklopedysta, folklorysta i kompozytor.
Jako pierwszy badacz zebrał i usystematyzował kulturę ludową, dzieląc ją według regionów. W swoich badaniach terenowych, Kolberg dostrzegał wzajemne związki elementów kultury ludowej. Efektem jego pracy jest obszerne dzieło "Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce", którego tomy zawierają materiały dotyczące poszczególnych regionów. /Wikipedia/

 

Regulamin:
1. XIX Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej, zwany dalej Konkursem, ogłasza Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 15 lat z powiatu włodawskiego.
3. Hasło edycji 2018/2019 r.: „ZASŁYSZANE W SZUMIE BUGU... – W 205 ROCZNICĘ URODZIN OSKARA KOLBERGA".
4. Celem Konkursu jest aktywizacja czytelnicza i kulturalna dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego; propagowanie twórczości artystycznej jako jednej z form spędzania wolnego czasu, stanowiącej alternatywę dla propozycji oferowanych przez kulturę masową.
5. Celem bieżącej edycji jest propagowanie wiedzy o kulturze ludowej regionu w 205 rocznicę urodzin Oskara Kolberga.
6. Temat prac konkursowych: dawne zwyczaje, obyczaje, wierzenia i tradycje ludowe oraz legendy funkcjonujące na terenie Ziemi Włodawskiej. Inspiracją do powstania pracy może być książka bądź przekaz ustny (źródło informacji: nauczyciel, członkowie rodziny, regionalista, historyk i inni.)
7. Do Konkursu można zgłaszać prace w dwóch kategoriach: literackiej (forma dowolna: wiersz, opowiadanie, piosenka, i in.); plastycznej (technika dowolna: rysunek, malarstwo, plakat, i in. z wykluczeniem plasteliny i produktów spożywczych).
8. Prace w kategorii plastycznej nie mogą przekraczać wymiarami formatu A3.
9. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę w każdej z kategorii.
10. Prace konkursowe powinny być opisane: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, miejscowość, tytuł pracy, imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu (który był inspiracją do powstania pracy) lub informacja „przekaz ustny", imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz zawierać oświadczenia i zgody wymagane przez organizatora (załącznik nr 1).
11. Prace ocenią komisje powołane dla każdej z kategorii wg klas: szkoła podstawowa 0-III; IV-VI, VII-VIII.
12. Kryteria oceny: zgodność z regulaminem, dbałość o poprawność językową, samodzielność, oryginalność i innowacja twórcza w interpretacji tematu.
13. Prace można składać osobiście lub tradycyjną drogą pocztową (Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa) w terminie od 01.12.2018 r. do 28.02.2019 r.
14. Przewidywany termin Finału XIX Powiatowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej – maj-czerwiec 2019 r. O dokładnym terminie powiadomione zostaną placówki szkolno-wychowawcze laureatów konkursu.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu.
16. Prace nagrodzone i wyróżnione zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie.
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania złożonych prac oraz ich publikacji; z chwilą złożenia prace przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do złożonych prac na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.
18. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (na podstawie deklaracji złożonej przez rodziców bądź prawnych opiekunów uczestników Konkursu).
19. Udział w Konkursie jest równoważny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu wizerunku uczestnika zgodnie z oświadczeniem rodzica/opiekuna.
20. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie, na stronach internetowych Organizatora oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
21. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego regulaminu.
22. Prace, które nie będą spełniały formalnych warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie komisji.
23. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (082) 57-21-103, (Edyta Pietrzak, Joanna Orzeszko).

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Regulamin konkursu
Klauzula RODO i oświadczenia rodziców uczestnika konkursu