Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
ogłasza konkurs

XX Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej
Mały Książę. Na jednej z milionów gwiazd…
– w 120 rocznicę urodzin Antoine de Saint-Exupéry

xxpftd plakat 01Interdyscyplinarny konkurs dla dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego.
Czekamy na Wasze literackie i plastyczne prace od 1 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 r.

(Edycja 27.02.2020 r.: Na prośbę uczestników przedłużono termin składania prac do 31 marca 2020 r.).

(Edycja 26.03.2020 r.Z uwagi na zbliżający się termin składania prac informujemy, że działania związane z XX Powiatowym Festiwalem Twórczości Dziecięcej zostały zawieszone. Aktualnie nie przyjmujemy prac. Prosimy o przetrzymanie ich w domu. Nowy termin składania prac zostanie ustalony po ustaniu zagrożenia i otwarciu biblioteki.)

(Edycja 18.05.2020 r.: Informujemy, że ustalony został nowy termin składnia prac w XX Powiatowym Festiwalu Twórczości Dziecięcej. Na prace czekamy do 30 czerwca 2020 r. Finał festiwalu zostanie zaplanowany po ustaniu zagrożenia epidemicznego, a jego termin zostanie podany na stronie internetowej biblioteki: www.mbpwlodawa.pl). 

W bieżącej edycji tematem prac konkursowych są sylwetki i przygody bohaterów książki Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę”, wybrane fragmenty książki oraz dalsze losy przedstawionych postaci.

 Dokumenty do pobrania:

* Regulamin Konkursu
* Zgody i oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych uczestników

 

Regulamin:

§ 1. Postanowienia ogólne
1.1.XX Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej, zwany dalej Konkursem, ogłasza Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie (Organizator).
1.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
1.3. Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.mbpwlodawa.pl.
1.4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu na podstawie oświadczeń przedłożonych przez rodziców/opiekunów uczestników (Załącznik nr 1).

§ 2. Hasło, cel i temat Konkursu
2.1. Hasło edycji 2019/2020 r.: „MAŁY KSIĄŻĘ. NA JEDNEJ Z MILIONÓW GWIAZD… – W 120 ROCZNICĘ URODZIN ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY”.
2.2. Celem Konkursu jest aktywizacja czytelnicza i kulturalna dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego; propagowanie twórczości artystycznej jako jednej z form spędzania wolnego czasu, stanowiącej alternatywę dla propozycji oferowanych przez kulturę masową.
2.3. Celem bieżącej edycji jest popularyzacja dzieł klasyki światowej literatury na przykładzie książki Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę”.
2.4. Temat prac konkursowych: sylwetki i przygody bohaterów książki Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę”, wybrane fragmenty książki, dalsze losy przedstawionych postaci.

§ 3. Uczestnicy Konkursu
3.1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 15 lat z powiatu włodawskiego.

§ 4. Wymagania dotyczące prac konkursowych
4.1. Do Konkursu można zgłaszać prace w dwóch kategoriach: literackiej (forma dowolna: wiersz, opowiadanie, piosenka, i in.) i plastycznej (technika dowolna: rysunek, malarstwo, plakat, i in. z wykluczeniem plasteliny i produktów spożywczych).
4.2. Prace w kategorii plastycznej nie mogą przekraczać wymiarami formatu A3.
4.3. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę w każdej z kategorii.
4.4. Prace konkursowe powinny być opisane: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, miejscowość, tytuł pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz zawierać oświadczenia i zgody wymagane przez Organizatora (załącznik nr 1).

§ 5. Zasady udziału w Konkursie
5.1. Prace można składać osobiście lub tradycyjną drogą pocztową (Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa) w terminie od 01.12.2019 r. do 28.02.2020 r.
5.2. Przewidywany termin Finału XX Powiatowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej – maj – czerwiec 2020 r. O dokładnym terminie powiadomione zostaną placówki szkolno-wychowawcze laureatów Konkursu.
5.3. Prace, które nie będą spełniały warunków Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 6. Prawa autorskie i inne
6.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania złożonych prac oraz ich publikacji; z chwilą złożenia prace przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do złożonych prac na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.
6.2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (na podstawie deklaracji złożonej przez rodziców bądź prawnych opiekunów uczestników Konkursu).
6.3. Udział w Konkursie jest równoważny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu wizerunku uczestnika zgodnie z oświadczeniem rodzica/opiekuna.
6.4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie, na stronach internetowych Organizatora oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

§ 7. Nagrody i zasady ich przyznawania
7.1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody laureatom.
7.2. Prace ocenią komisje powołane dla każdej z kategorii wg klas: szkoła podstawowa 0-III; IV-VI, VII-VIII.
7.3. Kryteria oceny: zgodność z Regulaminem, dbałość o poprawność językową, samodzielność, oryginalność i innowacja twórcza w interpretacji tematu.
7.4. Prace nagrodzone i wyróżnione zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie.

§ 8. Postanowienia końcowe
8.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu.
8.2. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (082) 57-21-103, (Edyta Pietrzak, Joanna Orzeszko).

§ 9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:
9.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13, tel. 82 572-11-03, www.mbwlodawa.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 22-200 Włodawa.
9.2. Inspektor ochrony danych osobowych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
9.3. Pani/Pana i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i promocji w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie zadania: XX Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej w szczególności do:
9.3.1. Sporządzenia listy uczestników,
9.3.2. Napisania relacji na stronie internetowej oraz materiałów prasowych,
9.3.3. Utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych,
9.3.4. Publikacji powstałych prac na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
9.4. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie (np. w celu przygotowania relacji z wydarzenia) oraz, w przypadku złamania przepisów prawa, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów (np. policji). Dane mogą zostać także przekazane współorganizatorom i sponsorom do celów sprawozdawczych i rozliczeniowych.
9.5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług bibliotecznych, a następnie archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach /Dz.U. z 2018 r. poz. 217/.
9.6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
9.7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
9.9. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9.10. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana do celów związanych z realizacją zadania:  XX Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej jest dobrowolne. Brak zgody na podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w projekcie.
9.11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry (ur. 29 czerwca 1900 w Lyonie, zm. 31 lipca 1944 w Marsylii) – francuski pilot, pisarz i poeta. Autor "Małego Księcia" (1943), jednego z najważniejszych utworów literackich XX wieku.
Urodził się w Lyonie w rodzinie arystokratycznej jako syn hrabiego Jeana de Saint-Exupéry. Gdy miał 4 lata zmarł jego ojciec, a Antoine z matką oraz rodzeństwem zamieszkali w zamku u ciotki. Uczył się w szkołach katolickich prowadzonych przez jezuitów. W wieku 12 lat odbył pierwszy lot samolotem jako pasażer; wtedy też przerobił swój rower, dodając mu skrzydła. Zamierzał wstąpić do szkoły morskiej, nie zdał jednak egzaminu wstępnego. W 1919 podjął studia na Wydziale Architektury Akademii Sztuk Pięknych. W 1921 r. uzyskał kwalifikacje pilota cywilnego, a rok później – pilota wojskowego w centrum szkolenia pilotów wojskowych w Istres. W lotnictwie wojskowym służył krótko, gdyż wskutek wypadku, w którym został ranny, przeniesiono go w 1923 do rezerwy w stopniu podporucznika.

W 1926 podjął pracę w Towarzystwie Lotniczym Latécoère, latając pomiędzy Francją i Afryką, głównie przewożąc pocztę, na trasie Tuluza – Casablanca – Dakar. Od 1929 do 1931 pracował jako dyrektor oddziału Latécoère Aeroposta Argentina w Argentynie, gdzie poznał Consuelę Suncin Sandoval de Gómez, z którą ożenił się w marcu 1931 po powrocie do Francji. Wykonując swoją pracę w oddziale Latécoère Aeroposta Argentina kilkukrotnie lądował na brazylijskiej wyspie Santa Catarina. We Francji nadal latał w służbie pocztowej. W grudniu 1935 podjął próbę rekordowego przelotu na trasie Paryż – Sajgon samolotem Caudron Simoun, ale rozbił maszynę na Pustyni Libijskiej. Podczas wojny domowej w Hiszpanii był korespondentem prasy francuskiej. W styczniu 1938 podjął próbę przelotu na trasie Nowy Jork – Ziemia Ognista, lecz w Gwatemali uległ wypadkowi. Odniósł przy tym poważne obrażenia, skutkiem których był trwały niedowład lewego ramienia.

Doświadczenia lotnicze Antoine’a de Saint-Exupéry znalazły odbicie w jego twórczości. Pierwsze opowiadanie L’Aviateur (Lotnik) opublikował w 1926, a w 1928 wydał powieść "Courrier sud" ("Poczta na południe"). W 1931 napisał "Nocny lot", a w 1939 – "Ziemię, planetę ludzi", za którą otrzymał Grand Prix Akademii Francuskiej.
Po wybuchu II wojny światowej jako kapitan latał we francuskim dywizjonie rozpoznawczym GR II/33 stacjonującym w Orconte, wykonując kilka lotów bojowych. Po zajęciu Francji przez Niemcy został ze swą eskadrą ewakuowany do Algieru (17 czerwca 1940), a następnie po demobilizacji powrócił do Francji. W grudniu 1940 przedostał się przez Portugalię do USA, gdzie zajmował się pisarstwem.

Pobyt na emigracji trwał dwa i pół roku i zaowocował trzema utworami: "Pilot wojenny" (luty 1942), "List do zakładnika" (luty 1943) oraz "Mały Książę" (kwiecień 1943). Mimo zaawansowanego wieku jak na pilota bojowego (wiek pilotów wojskowych nie mógł przekraczać 35 lat, a pisarz miał 43 lata), wykorzystując swe możliwości i wpływy, uzyskał przydział do lotnictwa Wolnych Francuzów, podległego amerykańskiemu dowództwu. Latał w dywizjonie rozpoznawczym GC II/33 na dwusilnikowych szybkich samolotach rozpoznawczych F-5B Lightning (wersja myśliwca P-38). Po wykonaniu dwóch misji 14 czerwca i 21 lipca 1943 z Tunezji nad Francję, uszkodził samolot przy lądowaniu i został w lotach zawieszony. Przywrócony do nich 16 maja 1944, latał w misjach rozpoznawczych z Korsyki. Awansowany do stopnia majora. 31 lipca 1944 o 8.45 (rano) wystartował z zadaniem wykonania zdjęć zgrupowania niemieckich wojsk koło Lyonu, z którego już nie powrócił. 
/Źródło: Wikipedia/

 

Mały Książę (fr. Le Petit Prince) – powiastka filozoficzna dla dzieci, autorstwa Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, wydana w 1943 w Nowym Jorku w wydawnictwie „Reynal & Hitchcock”; przetłumaczona na ponad 300 języków bądź dialektów, sprzedana w ponad 140 milionach egzemplarzy, należy do klasyki światowej literatury.

Mały Książę jest pozycją szczególną również w twórczości Exupéry’ego. To jedyna książka, której nadał formę baśni i którą sam zilustrował.

Mały Książę jest książką opowiadającą o dorastaniu do wiernej miłości, do prawdziwej przyjaźni i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Stawia pytania o hierarchię wartości czy sens więzi między ludźmi.

Za postacią głównego bohatera skrył się sam Exupéry. W dzieciństwie nawet nazywany był przez rodzeństwo królem-słońcem, co miało też związek z arystokratycznym pochodzeniem. Spotkanie Małego Księcia z pilotem jest rozmową pisarza z samym sobą, powrotem do tematów, które zawsze dla niego były istotne, szukaniem odpowiedzi na wiele pytań.
/Źródło: Wikipedia/