W niniejszym raporcie zostały przedstawione problemy badawcze, skierowane do respondentów mieszkańców Gminy Miejskiej Włodawa. Problemy badawcze zostały uporządkowane w wyłaniające się kategorie i opisane według przeprowadzonych działań, tj. spotkań fokusowych, spacerów badawczych, punków mobilnych oraz ankiety on-line. Zostały szczegółowo rozpisane w rozdziale IV dotyczącym problematyki badawczej, charakteru zebranych danych oraz procedur analitycznych. Następnie w rozdziale V znajdują się wnioski, jakie zostały sformułowane na podstawie zgromadzonych opinii rozmówców. Wnioski końcowe zostały wypracowane przez autorów raportu na podstawie analizy zebranych materiałów.

pafw 0831 diagnoza okladka

 

Według metodologii programu Partnerstwa Lokalne Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i jego ekspertów, w diagnozie społecznej na potrzeby zainicjowania wspólnego działania z mieszkańcami nie chodzi o to, aby zlecać na zewnątrz specjalistyczne badania. Rozpoznanie potrzeb mieszkańców należy przede wszystkim do zadania animatorów lokalnych, chcących wspólnie zrealizować nowe zadanie, jakie miałoby służyć dobru wspólnemu miasta. Jako grupa inicjatywna: przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie oraz Grupy Mowa Żywa przeprowadziliśmy w przeciągu dwóch miesięcy (lipiec i sierpień 2020) cykl spotkań służących rozpoznaniu naszego miejscowego potencjału, nawiązując partnerstwa międzysektorowo i międzyinstytucjonalnie. Wykorzystując działania z obszaru partycypacji społecznej, zaczęliśmy właściwie animować społeczność lokalną. Aby zaangażować grupę ludzi do wspólnych działań, najpierw warto zapytać samych mieszkańców, jaka jest ich wizja miasta, jakie są ich potrzeby i co mogłoby stanowić w mieście dobro wspólne, z którego wszyscy moglibyśmy odnosić korzyści i zadbać o nie.

Celem diagnozy było zidentyfikowanie obszarów wspólnych różnym osobom. Naturalnym stanem jest fakt, że ludzkie potrzeby się zmieniają, zależne są od wieku oraz innych czynników. Niemniej jednak udało się w drodze otwartej diagnozy uchwycić zbieżne potrzeby i wskazane miejsca z potencjałem.

Wyniki diagnozy dopiero posłużą nam do planowania wspólnego działania oraz wniosku przygotowywanego w ramach konkursu Partnerstwa Lokalne PAFW. Jednak chcąc maksymalnie zrobić użytek z przeprowadzonych badań, chcemy się podzielić z innymi naszym rozpoznaniem. Mamy nadzieję, że okaże się ono wartościowe dla innych liderów i animatorów oraz samych mieszkańców, którzy zechcieliby w przyszłości wziąć pod uwagę opinię swojej lokalnej społeczności i razem zadbać o nasze miasto i Ziemię Włodawską.

Jednym z ograniczeń przeprowadzanej diagnozy – służącej zebraniu opinii mieszkańców – poza krótkim terminem realizacji projektu, jest zmienna i dynamiczna sytuacja związana z COVID-19. W tej sytuacji w prowadzonych rozmowach trzeba było zachować dystans społeczny oraz stosować wszystkie zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego. Urząd Miejski we Włodawie udzielił pomocy m.in. w organizowaniu spotkań z partnerami oraz zewnętrznym ekspertem.

W sytuacji pandemii zdecydowanie zalecane formy badawcze to ankieta on-line, udział w webinariach, organizowanych przez Akademię Filantropii w Polsce, i dyskusje przez komunikatory i platformy do tego przystosowane. Poza tym sprawdzonymi działaniami są spotkania fokusowe w mniejszych grupach, spacery badawcze z ograniczaną liczbą osób oraz wywiady udzielane w czasie punktów mobilnych.

 

Fragment raportu
DIAGNOZA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW ZIEMI WŁODAWSKIEJ
/Rozdział III. Zawartość raportu

 

Publikacja do pobrania: 
DIAGNOZA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW ZIEMI WŁODAWSKIEJ. WSPÓLNA WŁODAWA 2020