Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
ogłasza nabór na Agentów
Centralnego Biura Czytelniczego

cbc2019 2020 01 plakatOd 1 stycznia 2020 r. rusza konkurs na najaktywniejszego czytelnika
dla uczniów szkół podstawowych POWIATU WŁODAWSKIEGO.

Czekamy na Was w Oddziale dla Dzieci (ul. Przechodnia 13)
i Filii nr 5 (al. J. Piłsudskiego 66)
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.

Zapraszamy do wspólnej zabawy :)

 

W poprzedniej edycji projekt Centralne Biuro Czytelnicze realizowany przez Miejska Bibliotekę Publiczną we Włodawie uzyskał główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Zwyrtała” – najlepszy pomysł promujący czytanie, organizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival 2019.

Uczestnicy zamieniają się w Agentów, którzy mają za zadanie: weryfikację dokumentów (wypożyczanie i czytanie książek), wykonywanie zadań specjalnych (przygotowanie krótkich form literackich, plastycznych lub multimedialnych ogłaszanych w ramach CBC) i werbowanie „Agentów Obcego Wywiadu” (zachęcanie nowych osób do zapisania się do biblioteki).
Poszczególne działania są punktowane, a zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas finału :)
Szczegóły konkursu są dostępne w regulaminie na stronie: www.mbpwlodawa.pl

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu
Oświadczenia rodziców uczestnika konkursu

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
Współorganizatorzy: Burmistrz Włodawy, Zarząd Powiatu Włodawskiego

 

Regulamin


§ 1

1. Organizatorem konkursu czytelniczego zwanego dalej Konkursem jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa.

2. Konkurs ma na celu aktywizację czytelniczą i kulturalną dzieci i młodzieży, propagowanie form spędzania wolnego czasu stanowiących alternatywę dla propozycji oferowanych przez kulturę masową, rozwój kompetencji i potrzeb czytelniczych, zagospodarowanie wolnego czasu, upowszechnienie kontaktu z literaturą i dostęp do dzieł piśmiennictwa polskiego i światowego, wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z zainteresowania słowem pisanym stanowiąc jednocześnie odpowiedź na potrzeby i oczekiwania grupy odbiorców, do której jest skierowana oraz promocję powiatu włodawskiego poprzez popularyzację literatury związanej z regionem.

3. Konkurs będzie przebiegał w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie w Oddziale dla Dzieci, ul Przechodnia 13, 22-200 Włodawa oraz Filii nr 5, al. J. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa.

4. Czas trwania Konkursu 01.01.2020 r. – 30.04.2020 r.

5. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane przez okres jego trwania.

6. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych (kl. I – VIII) Włodawy i powiatu włodawskiego.

7. Konkurs będzie przebiegał z podziałem na trzy kategorie wiekowe: kl. I-III, kl. IV-VI i kl. VII-VIII szkoły podstawowej.

§ 2

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy czytelnik MBP Włodawa spełniający warunki przedstawione w regulaminie.

2. Udział w Konkursie będzie polegał na wykonywaniu zadań konkursowych:

2.1. Przeczytaniu jak największej ilości książek (działanie pod nazwą: weryfikacja dokumentów). Książki muszą być wypożyczone w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie.
2.1.1. W zakres zadania wchodzą też czasopisma.
2.1.2. Do realizacji punktu nie są włączane multimedia (audiobooki itd.).

2.2. Zachęcenie nowych osób do zapisania się do biblioteki (zadanie pod nazwą: werbunek agentów).
2.2.1. Nowy czytelnik zapisuje się do biblioteki z polecenia uczestnika Konkursu.
2.2.2. Nowego czytelnika nie obowiązuje kryterium wiekowe.
2.2.3. Nowy czytelnik nie jest zobowiązany do udziału w Konkursie.

2.3. Dodatkowo Organizatorzy mogą ogłosić Zadania specjalne, które będą punktowane.
2.3.1. Jeden uczestnik w ramach jednego zadania specjalnego może wykonać jedną pracę w wybranej kategorii.
2.3.2. Prace grupowe będą zakwalifikowane tylko wtedy, jeśli w zadaniu specjalnym zostanie ogłoszona taka możliwość.
2.3.2.1. Maksymalna ilość uczestników w grupie wynosi 4 osoby. Organizatorzy, na potrzeby zadania, mogą zmienić liczbę uczestników w grupach informując o tym w ogłoszeniu o zadaniu.
2.3.2.2. W jednym zadaniu jedna grupa może wykonać jedną pracę w wybranej kategorii.
2.3.2.3. Przy jednym zadaniu jeden uczestnik może uczestniczyć tylko w jednej grupie.
2.3.2.4. Punkty za zadanie specjalne będą przyznawane poszczególnym uczestnikom grupy. Każdy uczestnik grupy wykonującej zadanie specjalne uzyska 2 punkty.

3. Wykonywanie działań będzie punktowane:
3.1. Ilość przeczytanych książek/czasopism (1 książka/czasopismo: 1 punkt).
3.2. Wykonywanie Zadań specjalnych (1 zadanie: 2 punkty).
3.3. Zachęcenie nowych osób do zapisania się do biblioteki (1 nowy czytelnik: 3 punkty).
3.4. Książki wypożyczone w Dziale Regionalnym lub o tematyce regionalnej będą punktowane wyżej (1 książka: 2 punkty).

4. Każdy z uczestników otrzyma legitymację, która stanowić będzie podstawę udziału czytelnika w Konkursie.
4.1. Wpisów do legitymacji dokonywać będą bibliotekarze.

§ 3

1. Podczas podsumowania Konkursu wyłonieni zostaną laureaci:
1.1. Wybór lidera miesiąca „Agenta Specjalnego XI, XII, I, II, III, IV”. Jeden uczestnik może zostać laureatem tylko jednego miesiąca.
1.2. Wybór lidera agendy „Agent Specjalny Oddziału dla Dzieci”, „Agent Specjalny Filii nr 5”.
1.3. Wybór lidera Konkursu „Agent Centralnego Biura Czytelniczego” (jeden laureat wszystkich agend).
1.4. W razie braku zadowalających wyników w poszczególnych kategoriach komisja zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru laureatów w tych kategoriach.
1.5. W nadzwyczajnych przypadkach komisja konkursowa będzie miała możliwość wyróżnienia dodatkowych uczestników.
1.6. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

2. Laureaci zostaną wyłonieni przez komisję konkursową na podstawie uzyskanych punktów.
2.1. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę możliwości czytelnicze uczestników.

3. Nagrody zapewnia organizator.

4. Laureaci w poszczególnych kategoriach zostaną przedstawieni podczas finału Konkursu. Informacja o terminie finału zostanie ogłoszona na stronie internetowej biblioteki.

§ 4

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się rodzica/opiekuna prawnego czytelnika z Regulaminem Konkursu, klauzulą informacyjną oraz podpisanie deklaracji (załącznik nr 1) :
1.1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy.
1.2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych.
1.3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku.
1.4. Udzielenie bezpłatnej licencji na wykorzystanie dzieł powstałych w ramach realizowania zadań programu Centralne Biuro Czytelnicze w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie.

2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w Konkursie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 5

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13, tel. 82 572-11-03, www.mbwlodawa.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
22-200 Włodawa.
2. Inspektor ochrony danych osobowych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Pani/Pana i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i promocji w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie zadania Centralne Biuro Czytelnicze w szczególności do:
3.1. Sporządzenia listy uczestników,
3.2. Napisania relacji na stronie internetowej oraz materiałów prasowych,
3.3. Utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych,
3.4. Publikacji powstałych prac na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie (np. w celu przygotowania relacji z wydarzenia) oraz, w przypadku złamania przepisów prawa, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów (np. policji). Dane mogą zostać także przekazane współorganizatorom i sponsorom do celów sprawozdawczych i rozliczeniowych.
5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług bibliotecznych, a następnie archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach /Dz.U. z 2018 r. poz. 217/.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
9. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana do celów związanych z realizacją zadania Centralne Biuro Czytelnicze jest dobrowolne. Brak zgody na podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w projekcie.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 6

1. Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie (Dział Regionalny: Edyta Pietrzak, Oddział dla Dzieci: Joanna Orzeszko) pod numerem telefonu: + 48 82 57 21 103; w Filii nr 5 (Jadwiga Woźniak) pod numerem telefonu +48 82 57 24 733 oraz na stronie internetowej www.mbpwlodawa.pl.

 

(Edycja: Informujemy, że czas trwania konkursu został przedłużony do 31 maja 2020 r.)

Załączniki do Regulaminu:
Zał. nr 1. Zgody i oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych uczestnika